• Gladan
  • Bruksgatan 11
  • Entré
  • Danslokal
  • Träningslokal
  • Dans
  • Flygplanstillverkning
  • Verkstad
  • Entrésol verkstad
  • Rum för enskilda näringsidkare
Eslöv
Industri/Verkstad
Adress
Bruksgatan 11
Pris
8 950 000 kr
Uthyrbar area
2 526 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 337 028 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Gladans Hälsocentrum i Eslöv

Spännande fastighet med många möjligheter. Astras tidigare lokal nu ombyggd med flera hyresgäster.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är uppförd 1950 som en idustrifastighet och har varit Astras forskningsanläggning. Fastigheten byggdes till 1981 och ett höglager 1986. Huvudbyggnaden har källare och två plan samt vind. Stomme av betong och gjutna valv. Tillbyggnaden har också källare och stomme av trä. Yttertak är bandtäckplåt och papp. Fastigheten har de senaste åren byggts om och anpassats till ett center för hälsa.

Husen utgör ett u med asfalterad parkering i mitten.

Planlösning

Fastigheten inrymmer flera hyresgäster med inriktning på hälsa. Dansstudio, budoklubb, massage, yoga frisör mfl. Här finns också en restaurang, gemensamma konferensrum och mötesrum.

I en del av fastigheten hyr Blackwing som tillverkar flygplan och en proffsbutik för maskiner. Lager och förråd pannrum och omklädningsrum. Besök gärna www.gladan.eu

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.