• Från sydväst
  • Tomtindelning
  • I västra delen av Beddingestrand
Trelleborg
Mark
Adress
Beddinge strandväg 49 m.fl.
Åsatt fastighetsvärde
8 950 000 kr

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

12 villatomter och 2 radhustomter

Exploateringsområde i västra Beddingestrand med 12 tomter för villa bebyggelse och två för radhus.

Fastighetsbeskrivning

Exploateringsområde i västra Beddingestrand med 12 tomter för villa bebyggelse och två för radhus.

Av de tolv villatomterna är elva på mellan 544 och 757 kvm med en exploateringsgrad på 25 %. Högsta nockhöjd är 7,5 m vilket medger två våningar med pulpettak eller 1,5 våningar med sadeltak. En tomt ut mot väg 9 är på 1 353 kvm. Här är nockhöjden maximalt 5 m och men med samma exploateringsgrad. På denna tomt krävs bullerskydd på 3 m mot väg 9.

De två tomterna för radhus är på 3 106 kvm respektive 1 065 kvm, båda med 50 % exploateringsgrad. Den mindre ligger ut mot väg 9 och får bebyggas med nockhöjd upp till 5 m och den större ligger norr om och får bebyggas till 7,5 meters nock höjd. Eventuellt kan även Lilla Beddinge 21:105 bebyggas med radhus.

 Området ligger direkt norr om väg 9 precis i början av Beddingestrand sett från Trelleborg.

I norra halvan av området ligger tre fastigheter med äldre bebyggelse som ger ett pittoreskt intryck. Norr och väster om fastigheterna finns öppen jordbruksmark med öppen utsikt. Nordöst om fastigheterna ligger ett område med nyproducerade villor. Väster och söder om området finns äldre villa bebyggelse. I sydvästra hörnan ligger en samling av barrträd. gatan in i området kantas av hamlade pilträd.

Fastighetsregleringen vann laga kraft 2020-02-14. För området gäller detaljplan DP 228 från 2017-08-22.

Planområdet är anslutet till kommunala VA-nätet.

Observera att fastigheterna Lilla Beddinge 21:119, 21:122, 21:32 och 21:6 som också ligger inom planområdet inte ingår i köpet.

Omgivning/Natur

Fastigheterna ligger i början av Beddingestrand mellan villabebyggelse, åkrar och gårdar ca 500 meter från havet.

Kommunikationer

Fastigheterna är väldigt enkla att nå med bil på en tvärgata till Beddinge Strandväg. 

Precis vid infarten till tvärgatan ligger en busshållplats för regionbuss 190 som går en till två gånger i timmen mellan Trelleborg och Ystad. Till Trelleborg C med tåg vidare mot Malmö, Lund mm tar det 20-25 minuter. Till Ystad tar det ca 40 minuter.

Närservice

Till Matöppet i Beddingestrand som förutom livsmedel även tillhandahåller postservice är det ca 700 m. I Beddingestrand finns även bensinmack och ett par pizzerior. Till Coop i Smygehamn är det ca 2,5 km.