• 170_3137
Täby
Butik/Handelsfastighet
Adress
Fastighet i Arninge
Pris
46 000 000 kr

För mer information kontakta

Joakim Winthergard Joakim Winthergard Ombildningskonsult - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Fastighet med strategiskt läge

Utvecklingsfastighet placerad mitt i det expansiva handelsområdet Arninge. Nuvarande detaljplanen tillåter: Industri-, kontors-, hantverks- lager- och handelsändamål. Fastighetens strategiska placering gör den mycket intressant för spekulativa köpare med förmåga att exploatera. Fastighet kan förvärvas med eller utan hyresgäst, på sikt vill dock hyresgästen/nuvarande fastighetsägare lämna fastigheten.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen mitt i Arninge handelsområde. Fastighet är 6 208 kvm med planlagd asfalterad och inhängnad mark. Gott om parkeringsytor. Byggnadnaden utgör 1 940 kvm med utmärkta kontor/lager/produktionsutrymmen. Generös takhöjd om cirka 6 meter. Byggnaden har totalt fem portar med rymlig höjd. 

Nuvarande fastighetsägare, som idag själva använder hela byggnaden, vill på sikt lämna fastigheten. Med anledning av detta så ser säljaren positivt på förslag från spekulanter på alternativa lokaliseringar. 

Planförutsättningar

Enligt pågående planarbete finns förslag att genomföra stora och mycket intressanta förändringar i form av en tät och levande stadsdel som länkar samman det homogena verksamhets- och handelsområdet med bostäder, nya arbetsplatser och evenemangsanläggningen Event Resort Ullna. Planförslaget redovisar en möjlighet att bygga ut området med cirka 3 600 bostäder. 

Arninge handelsområde är ett område som idag domineras av handel, mindre kontor och småinustri. Området kommer att genomgå en stor strukturomvandling, bort skall industri och till kommer mer handel, kontor och bostäder. Redan idag står skolor, idrottshallar och bostäder klara för inflyttning i området. Det råder enligt Bjurfors Näringslivs mening inget tvivel om att denna fastighet kommer få en mycket central position i det nya Arninge-Ullna. 

Kommunen håller på att ta fram en Strukturplan för hela området Arninge-Ullna. Strukturplanen kommer att redogöra för den av kommunen önskade markanvändningen i hela området. Som Bjurfors Näringsliv tolkar det så kan Strukturplanen närmast liknas vid ett planprogram. Strukruplanen blir offentlig Q1 2020. 

Vad som redan nu står klart är att kommunen kommer att anlägga en gång och cykelväg där Måttbandsvägen går idag. Gång och cykelbanan förbinder bostäder i väster med köpcentrumet i öster. Fastigheten har idag en hundraprocentig exploateringsgrad enligt detaljplanen. 

 

Omgivning

Arninge är tätort och en stadsdel i nordöstra delen av Täby kommun, Stockholms län. Stadsdelen gränsar i öster till Österåkers kommun, i norr till Vågsjö och Löttingelund, i söder till Rönninge. Arninge är idag främst ett handels- och industriområde. 

Här finns stormarknader som Willys, ICA Kvantum och Coop Forum. Även kedjor som Dressmann, H&M, Hemtex, Jula, Lindex, Rusta och Systembolaget är representerade i Arninge. Riksarkivet storsatsar i Arning och bygger just nu specialanpassade lokaler på mer än 2000 kvm. 

Till hösten startar bygget av Arninge Resecentrum vilket medför tillkomst av tunnelbana, spårvagn och pendeltåg till Arninge. Resecentrum skall stå klart Q4 2021.  

Enligt Täby kommun utgör Arninge ett arbetsplatsområde och är kommunens störst arbetsplats med cirka 4000 anställda. 

 

Instruktion om försäljning

 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vid kontraktsskrivning kommer villkoren för hyresgästens avflyttning från fastigheten att vara reglerad. 

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastighetens tillgångsvärde. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär eller en bolagsaffär, i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. I det fall fastigheten överlåts via bolag skall buden anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.