• Entré
  • Gott om parkeringsytor
  • Varuleveranser via gavel
Helsingborg
Butik/Handelsfastighet
Adress
Norra Kvistoftavägen 21
Pris
4 995 000 kr
Uthyrbar area
471 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
306 000 kr/år

För mer information kontakta

Peter Borgelin Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468
070-590 34 68

Kontakta mäklaren för visning

Affärsfastighet Gantofta - ICA butik Möllan

Utmärkt förvaltningsobjekt

Tre punkter

- Gantofta expanderar med nyuppförda bostäder

- Kraftigt ökad omsättning i butiken de senaste åren

- Stabil hyresgäst, ICA-butik sedan 35 år

Fastighetsbeskrivning

Ett attraktivt och lättskött förvaltningsobjekt i gott skick. I fastigheten bedrivs sedan flera decennier en livsmedelsbutik, ICA Möllan. Enligt fastighetsägaren, som drev butiken i över 20 års tid, men som under våren 2020 p.g.a pensionering överlät rörelsen till en ny ICA-handlare, har butiken haft en stor omsättningsökning de senaste åren. ICA Möllan är den enda livsmedelsbutiken i samhället och den är dessutom upptagningsområde för närliggande samhällen vars butiker har lagts ner. Detta parat med de senaste årens nybyggnation av bostäder och ett ökat antal invånarantal i Gantofta har gagnat butikens omsättning som spås fortsätta öka de kommande åren.

Ett treårigt hyreskontrakt tecknades i våren 2020 med den nya ICA-handlaren. Hyresavtalet förlängs med tre år om ingen uppsägning sker 9 månader innan hyrestidens utgång.

Hyran uppgår till kr 306.000/år + index exklusive mervärdeskatt. 

Hyresgästen svarar för samtliga driftskostnader såsom VA, värme, el och renhållning. Hyresgästen svarar även för fastighetsskatt.

Hyresgästen svarar för allt invändigt underhåll inklusive att butikens inredning uppfyller berörda myndigheters krav. 

Hyresgästen svarar för snöröjning. 

Fastighetsägarens åtaganden begränsas till service av ventilationsanläggning samt yttre underhåll.

Byggnaden är uppförd i ett plan såsom livsmedelsbutik 1985. 

Butiksbyggnaden är synnerligen ändamålsenlig och uppfyller alla krav som finns för en livsmedelsbutik. Kyl och ventilationsaggregat är placerade servicevänligt på vinden.

Butikens entré byggdes om för några år sedan med ett förbättrat inbrottsskydd. Det finns en yta under tak för utomhusförsäljning i anslutning till entrén. Invändigt är det en traditionell ICA butik med öppen planlösning som delas av via hyllsystem och kyldiskar m.m. Separata kylrum, lagerytor och personalutrymmen såsom kontor, omklädningsrum wc etc. Inlastning av varor sker från den västra gaveln under tak.

Fastigheten överlåts som bolagsaffär där begärt pris avser åsatt fastighetsvärde. Säljaren avser att föra över fastigheten till ett nytt aktiebolag utan tidigare verksamhet i samband med försäljningen efter ö.k. med köparen.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin för vidare upplysningar och tid för visning.

Kommunikationer

Busshållplats med utmärkta direktförbindelser till Landskrona, Råå, Helsingborg finns i anslutning till butiken.

Det är utmärkta förbindelser till och från Gantofta. Till kustsamhället Råå är det endast ca 10 minuter med bil och E4/E6 nås på ca 15 minuter.

Gantofta har även tillgång till en s.k. Pågatågsstation. Avstånd ca 200 meter.

De utomordentliga förbindelserna parat med närheten till övrig samhällsservice har säkerligen bidragit till Gantoftas expansion de senaste åren där ett flertal inflyttade barnfamiljer har bidragit till butikens omsättningsökning.

 

Närservice

Butiken ligger i centrum av Gantofta.

I samhället finns förskola samt grundskola för årskurs 1-9 

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till:
Indikativt bud senast:
Loi samt due dilligence start senast:
Överlåtelseavtal tecknas senast:
Tillträde senast:

Servitut

Avtalsservitut, Last
1, 1986-01-09

Avtalsservitut, Last
12-IM7-86/727 - 1

Byggnadsbeskrivning

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)
Byggnad, värde: 663 000 kr
Mark, värde: 281 000 kr
Summavärde: 944 000 kr

Taxeringsår: 2019