Lund
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Lillegårdsvägen 6
Pris:
8 200 000 kr
Uthyrbar area:
685 kvm
Hyresintäkt:
600 000 kr/år
Bruttoarea:
765 Kvm

Affärsfastighet Lund - Genarp - ICA butik

Utmärkt förvaltningsobjekt med stabil hyresgäst.

Nytecknat treårigt hyresavtal med ICA Sverige AB.

Fastighetsbeskrivning

Ett attraktivt och lättskött förvaltningsobjekt i bra skick. I fastigheten bedrivs sedan flera decennier en livsmedelsbutik av ICA.

Nuvarande hyresavtal med ICA Sverige AB ingicks per 2018-05-01. En överenskommelse om tillägg till hyresavtal tecknades per den 1 juli 2021 varvid hyreskontraktets löptid förlängdes till 2024-06-30.

Hyran uppgår till kr 600.000/år + index exklusive mervärdeskatt. 

Hyresgästen svarar för samtliga driftskostnader såsom VA, värme, el och renhållning och allt invändigt underhåll inklusive att butikens inredning uppfyller berörda myndigheters krav. 

Fastighetsägarens åtaganden begränsas till service av ventilationsanläggning samt yttre underhåll och skötsel av tomt inkl. snöröjning. Fastighetsskatten, f.n. kr 33 840/år, svarar fastighetsägaren för.

Byggnaden är uppförd i ett plan såsom livsmedelsbutik 1979.

Lokalytan uppgår enligt taxeringen till 765 kvm. Hyreskontraktet anger 685 kvm.  

Butiksbyggnaden är ändamålsenlig och uppfyller alla krav som finns för en livsmedelsbutik. 

Invändigt är det en traditionell ICA butik med öppen planlösning som delas av via hyllsystem och kyldiskar m.m. Separata kylrum, lagerytor och personalutrymmen såsom kontor, omklädningsrum wc etc. Inlastning av varor sker från entrésidans östra långsida.

Ett tre meter högt bullerplank kommer att uppföras på Säljarens bekostnad i anslutning till inlastning i enlighet med ök. i tillägg till hyresavtal. Arbetet är beställt och kommer att färdigställas inom kort.

Fastigheten överlåts som bolagsaffär där begärt pris avser åsatt fastighetsvärde. 

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin för vidare upplysningar och tid för visning.

Omgivning/Natur

Samhället har ca 3.000 invånare och Genarp ligger naturskönt med närhet till fina ströv- och naturområden på angränsande Romeleåsen samt kort resväg till Lund och Malmö.

Närservice

I samhället finns förskola samt grundskola för årskurs 1-9 och ett Bibliotek. 

Övrigt

Ang. fastighetens uppvärmning:  Butikslokalen värms upp via återvinningsvärme kopplad till ventilationen från kylmaskinerna. Systemet kompletteras av el-batterier som stöttar vid extrem kyla. Kontor, wc samt personalrum m.m. värms upp via direktverkande elradiatorer.      

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnadsbeskrivning

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)
Byggnad, totalt värde: 2 191 000 kr
Mark, totalt värde: 1 193 000 kr ().
Summavärde: 3 384 000 kr

Taxeringsår: 2019

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468