Hammartorget
Hallstahammar
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Hammartorget 26
Åsatt fastighetsvärde:
50 000 000 kr
Bruttoarea:
9 042 Kvm

Centrumfastighet - bostäder och kommersiella lokaler

Två hyresfastigheter belägna på Hammartorget i Hallstahammar, vilket är kommunens kommersiella centrum. Fastigheterna har en tomtareal om 5 909 kvm och är bebyggda med sammanbyggda huskroppar med lokaler för kontor, butiker, lager, restauranger, gym och garage samt bostadslägenheter. Den totala lokalarean uppgår till ca 7 444 kvm och bostadsarean till ca 1 598 kvm.

Hyresintäkten uppgår f n till ca 4,7 mkr. Utvecklingspotential finns.

Fastighetsbeskrivning

Två hyresfastigheter belägna på Hammartorget i Hallstahammar, vilket är kommunens kommersiella centrum. Fastigheterna har en tomtareal om 5 909 kvm och är bebyggda med sammanbyggda huskroppar med lokaler för kontor, butik, lager, restauranger, gym och garage samt bostadslägenheter.  Den totala lokalarean uppgår till ca 7 444 kvm och bostadsarean till ca 1 598 kvm.  

Två hyresfastigheter med kommersiella lokaler och bostadslägenheter. Den totala lokalarea uppgår till 7 444 kvm och bostadsarean till 1 086 kvm. Ombyggnation pågår varvid vakant lokalarea skall byggas om till 6 bostadslägenheter med en BOA om ca 512 kvm. Pågående byggnation beräknas vara klart runt årsskiftet 2021/2022.

Utöver ovan beskrivna byggnation av bostäder finns bygglov för byggnation av ytterligare  6 lägenheter med 511 kvm BOA genom ombyggnation av nuvarande kontors- och restaurangarea på entréplan. Kontorsytorna som kan byggas om är vakanta, medan restaurangen skulle få flytta på sig till andra vakanta ytor inom fastigheterna. Överenskommelse med restaurangägaren om denna rockad är träffad.

Byggnationen kommer inte att påbörjas av nuvarande fastighetsägare, utan det är upp till den nya ägaren att verkställa detta projekt. Under förutsättning att beslut fattas om byggstart under 2021 kommer dessa lägenheter att kunna vara färdigställda under 2022. 

Av den totala lokalarean på 7 444 kvm är 2 438 kvm vakant. Vissa av de vakanta ytorna omfattas av den ovan beskrivna bostadsetappen nr 2. För vissa av övriga vakanta ytor finns lösa planer på ytterligare bostadsproduktion, framförallt avseende den f d kontorslokalen om ca 700-800 kvm som Arbetsförmedlingen hyr t o m årsskiftet 2021. Dessa ytor skulle kunna byggas om till traditionella bostadslägenheter alternativt till någon form av service- och/eller vård/äldreboende.

Byggnaderna är löpande underhållna och är huvudsakligen i gott skick. Se genomförda renoveringar nedan.

Det kommersiella läget är bästa tänkbara i kommunen då fastigheterna är belägna mitt på kommunens kommersiella torg. Även ur ett bostadsperspektiv är läget bra. Inga vakanser finns avseende befintliga bostadslägenheter och även de lägenheter som håller på att produceras kommer att vara fullt uthyrda när de är färdigställda. Kommunens bostadsbolag, Hallstahem, har lång kö med flera års kötid till lägenhet.

Hyresintäkter inklusive hyra för de bostadslägenheter som håller på att byggas uppgår till ca 4 740 000 kr. 

Tillkommande bostadshyror för lägenheter som ej är byggstartade, men där bygglov finns, bedöms uppgå till drygt 550 000 kr. Den restaurang som ska flytta för att ge plats för nämnda bostadsbyggnation lämnar en lokal på ca 130 kvm och flyttar in i en lokal på ca 190 kvm. Hyresintäkten för denna rockad ökar med 77 000 kr/år.  Hyresintäkt efter ombyggnation och restaurangflytt (allt annat lika) bedöms därför uppgå till ca 5 370 000 kr. 

Genomförda renoveringsåtgärder:

1995-2000
Samtliga lokaler ombyggda med ny el, värme, ventilation, innertak, belysning, golvbeläggningar, fönster och entrépartier m m. Nytt värmesystem med ny fjärrvärmecentral. Nytt ventilationssystem med nya aggregat. Ny yttertaksbeläggning. Nytt låssystem nivå 5.

2000-2010
Alla ritningar och beskrivningar digitaliserade. Kontor ombyggda till bostäder. Nya balkonger och takterrasser, delvis inglasade. Byte av samtliga fönster och entrépartier. Ombyggnad av samtliga shuntgrupper till tvåvägsventiler och byte av samtliga värme- och grundvattenpumpar. Installation av frekvensstyrning på ventilationsaggregaten. Brandlarm kopplat till räddningstjänsten.

2013
Lösullsisolering 1 500 kvm tak. Totalrenovering av restaurang.

2014
Ny fasad på lägenheter. Ombyggnad av 500 kvm lokaler. Installation av hiss till restaurang.

2015-2017
Ombyggnad av 190 kvm butikslokal till banklokal åt Swedbank. Ombyggnad av 900 kvm kontorslokaler åt arbetsförmedlingen. Ombyggnad av 880 kvm butiks- och lagerlokaler. Ombyggnad av entré mot parkering. Ombyggnad av 600 kvm källarlokaler till nytt gym. Ny automatik och kvalitetsstyrning av ventilation i Tolvan 4. Fiberanslutning till stadsnätet och dragning av fastighetsnät.

2018
Renovering av tre butikslokaler med nya golv, tak och armaturer. Utbyte av ventilationsaggregati Café till nytt aggregat med värmeåtervinning. Installation av komfortkyla i Arbetsförmedlingens lokaler. Utökning av gymmets yta med 200 kvm. Energibesiktning, elrevision.

2019
Bygglov för 12 nya bostadslägenheter erhålls. Ombyggnad av affärslokal till sushirestaurang. Byta av VA och dagvattenledningar i källare och anslutning till ny servis. Ombyggnad av 6 nya bostadslägeheter påbörjades.

2020
Ny fjärrvärmeväxlare för varmvatten installeras. Ombyggnad av en större lokal till två mindre med nya golv, innertak, armaturer, el och ventilation. Ombyggnad av lokaler till lägenheter fortskrider. 

Omgivning/Natur

Fastigheterna är belägna på Hammartorget och utgör en stor del av kommunens komersiella centrum. Bebyggelsen i centrum utgörs huvudsakligen av byggnader i 1-3 plan med kommersiella lokaler och vissa insalg av bostäder. Utanför torget domineras bebyggelsen av småhus och mindre flerfamiljshus. 

Kommunikationer

Hallstahammar är beläget ca 22 km väster om Västerås, 37 km norr om Eskilstuna samt ca 130 km nordväst om Stockholm. Med bil tar det ca 20 minuter till Västerås, 40 minuter till Eskilstuna respektive ca 1 h och 30 minuter till Stockholm.

I Hallstahammars kommun finns en väl utbyggd kollektivtrafik med flera avgiftsfria linjer som bl a går att använda som anslutning till buss och tåg mot Västerås, Fagersta, Eskilstuna och Köping. Hallstahammar station ligger ca 1 km från fastigheten.

Närservice

All önskvärd service finns inom fastigheterna och/eller inom närliggande centrumfastigheter. 

Övrigt

Fastigheterna överlåts genom en bolagsaffär varvid samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget överlåts. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES  NEDAN ORDNING FÖLJAS.

Indikativt bud lämnas till mäklaren baserat på erhållen dokumentation. Visning, tecknande av överlåtelseavtal, DD samt tillträde sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84