• grödingev15
  • Fastigheten
  • Fastigheten
  • Fastigheten
  • Fastigheten
  • Fastigheten
  • Fastighetskarta
  • Områdeskarta
Botkyrka
Bostadsfastighet
Adress
Grödingevägen 15
Åsatt fastighetsvärde
10 400 000 kr

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
08-728 22 47
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Detaljplan för ferfamiljshus - Tumba Villastad

Prissänkt! Utvecklingsprojekt. Pågående detaljplan för ca 20 -25 bostäder. Ca 1000 kvm BTA.

Fastighetsbeskrivning

Utvecklingsprojekt för bostäder i attraktivt läge! Fastigheten är idag taxerad som industrienhet (typkod 432) och är bebyggd med en kontor/bostadsfastighet. Gällande detaljplan medger friliggande bostadshus innehållande max två lägenheter. Fastigheten har ett fåtal hyresgäster som alla innehar korttidskontrakt.

Hyresintäkten uppgår f.n. till 450 000kr/år varmhyra.

Fastigheten ligger på gränsen där Tumba villastad övergår till centrumbebyggelse. Ca 400 meter till Tumba Centrum med galleria, bussterminal och pendeltågsstation. Området karaktäriseras av flerbostadsbebyggelse och villabebyggelse, grundskola finns i närheten. 

Fastighetens areal är 846 kvm och upptas idag till stor del av byggnader. Övrig mark är till större delen asfalterad. På fastigheten drevs tryckeriverksamhet under åren 1960-1976. En miljöteknisk markundersökning har genomförts. Resultaten från labratorieanalyserna och fältanalyser visade samtliga på halter som låg under Naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig markanvändning).

En bullerutredning är genomförd och den visar att inga bullernedsättande åtgärder behöver vidtas.

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt fjärrvärmenätet.

Den föreslagna detaljplanen syftar till att möjliggöra att ca 1000 kvm BTA (ca 20-25 bostäder) skall kunna bebyggas.

 

 

 

Omgivning/Natur

På ett par hundra meters avstånd finns Tumba skog med möjlighet till lek och promenader. På omkring tre kilometer finns Vinderskogens naturreservat.

Inom ett par hundra meter från fastigheten finns flera lekplatser invid förskolor och skolor samt bollplan. Cirka en och en halv kilometer åt söder i Storvretsparken finns badhus, utegym och bollplaner, och i väst idrottsplatsen Rödstuhage samt Tumba tennishall.

 

Kommunikationer

Fastigheten ligger ca 400 meter från Tumba station, med goda kommunikationer inom kommunen samt till grannkommunerna. Längs Grödingevägen går en busslinje med 2-4 avgångar i timmen alla dagar mellan ca 05-01.

Fastigheten ligger i ett område med generell hastighetsbegränsning 30 km/h.

Närservice

Inom 600 meters radie från fastigheten finns barnomsorg, grundskola, och vård- och omsorgsboende, samt full kommersiell och övrig offentlig service. Inom en kilometer finns även gymnasieskola.

Vid Tumba Centrum finns en galleria med ett stort utbud av handel.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Fastigheten kommer att överlåtas i ett nybildat bolag. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande
Indikativt bud senast: Enligt överenskommelse
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt  överenskommelse
Tillträde senast: Enligt överenskommelse