• Tre Torn
  • Fastigheten med byggrätt för tre punkthus samt en byggnad i tre plan
  • Grundskola i kvarteret
Katrineholm
Bostadsfastighet
Adress
Fortunagatan 13B
Åsatt fastighetsvärde
11 000 000 kr
Tomtarea
6 930 Kvm

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Detaljplanerad mark för bostäder - Katrineholm

Utvecklingsprojekt för bostäder i form av ”Tre Torn”. Planen medger tre punkthus med 8-11 våningar, uppskattad BTA ca 17 500 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen i stadsdelen Sandbäcken, ca 1.5 km sydost om Katrineholms Centrum.

Fastigheten har en areal om 6 930 kvm.

Den planerade nya bostadsbebyggelsen utgörs av tre punkthus med bostäder och handel, utmed Fågelgatan, från 8-11 våningar höga med den översta våningen indragen i fasadliv. Mot Fortunagatan planeras ett 3 våningar högt hus för bostäder och centrumverksamhet på bottenplan.

Detaljplanen medger en BTA om ca 17 500 kvm fördelat på ca 144 bostäder samt handel och centrumverksamhet.

Parkeringsbehovet skall lösas inom kvartersmark. Bostadsperkeringen är tänkt att lösas i garage och på mindre parkeringsplatser mot Fågelgatan, Gästparkering och parkering till handel är tänkt att ha infart från Fortunagatan. Antalet parkeringsplatser i garage beräknas till ca 60 st medan ca 40 st är tänkta som markparkering.

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetwområde och alla nybyggnation skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

El
Exploatören bekostar nödvändiga anslutningar. Närmaste kraftförsörjning finns tillgänglig i Kv Ringduvan 2.

Tele
Exploatör svarar för kostnaden att ansluta nya byggnader.

Bredband
Anslutning till bredband bekostas av exploatören.

Markradon
Mätning av radonhalt i jordluften visar på normal- till hög radonmark. Detta medför att grundläggning utförs radonsäkert.

Skredrisk
Inom området finns ingen registrerad skredrisk. 

Omgivning/Natur

Butiker och handel hittar man i centrum, ca 1.5 km från fastigheten.

Grundskola med årskurs F-6 finns i direkt anslutning till området (Sandbecksskolan). Skolan har ca 350 elever. Högstadieskola finns ca 1 km från fastigheten. 

I Katrineholms sportcentrum ingår anläggningar som Duveholmshallen, Backavallen, Woodyhallen, Gymnastikhallen och Tennishallen. I den största inomhusanläggningen Duveholmshallen erbjuds bland annat simning, bowling, golfsimulator, gymträning, handboll, fotboll, volleyboll, basket, pingis, jiu-jutsi, karate, gymnasiernas idrott, badminton, bågskytte, boxning och innebandy.

 

Fakta om Katrineholm

  • Katrineholms kommun har en landareal på 1 025 kvadratkilometer.
  • Antal invånare i kommunen: drygt 34 000 som ökar stadigt varje år sedan början av 2000-talet.
  • Antal invånare Katrineholms tätort: drygt 24 000
  • Antal invånare per kvadratkilometer: 32
  • De största arbetsgivarna i kommunen är Kronfågel AB, Katrineholm Kommun samt Stockholms läns landsting. Majoriteten av arbetsplatserna utgörs av småföretag.

 

   

Kommunikationer

Närmaste busshållplats finns på Floragatan, på ca 400 meters avstånd. Hållplatsen trafikeras av linje 1.

Katrineholm ligger efter södra och västra stambanan, mindre än en timmes resa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Ca 45 min från Eskilstuna och 25 min från Norrköping. 

Övrigt

RISKANALYS:

Då fastigheten ligger inom 150 meter från det industritågspår som går mellan den norra och södra terminalen har en riskanalys genomförts. På tågspåret kan det förekomma ADR transporter, dvs transporter av farligt gods. Baserat på resultatet från simuleringar av olika olycksscenarior har rapporten kommit fram till att det är så liten risk att det inte utgör ett hinder för bostadsbyggnation. Dock har ett antal byggnadstekniska åtgärder tagits fram för att minimera den låga risken ytterligare och begränsa effekterna vid ett utsläpp av farligt gods. Dessa är listade enligt nedan:

* Bostadshusens fasader mot järnvägen ska utföras i lägst klass EI 60.

* Bostadshusens taktäckning ska utföras obrännbara. Detta så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att fasad och taktäckning endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.

* Ventilationsöppningar ska inte placeras i fasader riktade mot järnvägen utan vara riktade bort från riskområdet. Detta så att brandspridning och gasspridning till bostäderna i händelse av olycka begränsas.

* Entréer till fastigheterna som vetter ut mot riskområdet bör inte vara placerade ut mot industrispåret, utan bör om möjligt kunna tillgås från andra sidan, alternativt utföras som genomgående entréer med entré både utmed spåret samt från andra sidan. Detta för att säkerställa en säker utrymningsväg i på baksidan av byggnaderna från spåret sett.

* För att förebygga spridning av giftiga gaser in i byggnaderna rekommenderas central avstängning av ventilationen samt att det finns personer som har kunskap om ventilationssystemet så att det direkt kan stängas av vid ett eventuellt varsel (t.ex. vid viktigt meddelande till allmänheten).

* Balkonger ska inte finnas på sidan mot järnvägen.

För mer informartion hänvisas till Riskanalysrapporten.

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Undersökningen gjordes med 21 st prover där man gjorde provvgrävning upp till 3,0 meters djup utspritt över hela fastigheten. Syftet är att kartlägga om det förekommer föroreningar i marken som måste saneras.Resultatet av rapporten visar att vissa förekomster av förhöjda halter förekommer vilket medför att schaktning av tomten måste göras innan byggnation kan påbörjas. Då schaktning ska utföras ändå med hänsyn till planering av garage och källarplan så medför detta inga större olägenheter.

Rapporten rekommenderar att vid schaktarbetet ska miljökontrollant närvara. På delar där schakt kommer ske uppstår överskottsmassor som separeras med miljökontrollants visuella observationer samt kompletterande provtagning för att kunna klassa dessa och tillse att de förs till anläggning med erforderliga tillstånd. Det kan för överskottsmassor även finnas andra alternativ, som användning för anläggningsändamål eller återanvändning på tomtmark. Dessa alternativ ska föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. Lagret med misstänkt stenkolstjära separeras från övrig jord och förs till deponi med tillstånd att ta emot FA-massor. För övrig tomtmark där schakt ej är nödvändig ur exploateringssynpunkt föreslås en förtätad provtagning för att tillse att UCLM95-halterför tomtmarken underskrider riktvärdet för KM och att halter över FA-nivåer avlägsnas.

För mer information hänvisas till rapporten.

TRAFIKBULLERUTREDNING:

En trafikbullerutredning är gjord med hänsyn till gatutrafik samt järnvägen. Rapporten visar att det finns mycket goda förutsättningar för att bygga bostäder enligt förslag på tomt Hämplingen 21. Samtliga tre huskroppas har ekvivalenta fasadnivåer under Leq 55 dBA från väg och järnväg. Goda förutsättningar finns att anlägga uteplatser då stora delar av tomt har maximalbuller nivåer under 70 dBA.

För mer information och för att ta del av bullerkartor hänvisas till Trafikbullerutredningsrapporten.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud senast:Enligt övrenskommelse