Hudiksvall
Hudiksvall
Bostadsportfölj
Adress:
Jakobsbergsvägen 14 mfl
Åsatt fastighetsvärde:
40 000 000 kr
Boarea:
2 551 Kvm

Fastighetsportfölj i centrala Hudiksvall

Fastighetsportfölj med fyra fullt uthyrda hyresfastigheter i centrala Hudiksvall. Totalt 40 bostadsfastigheter och 8 lokaler. Stabilt kassaflöde, bra direktavkastning och även utvecklingspotential.

Fastighetsbeskrivning

Sammanfattning:
4 fastigheter innefattande 40 lägenheter och 8 lokaler. Fastigheterna är belägna i centrala Hudiksvall respektive Sanna/Hälsingtuna i Hudiksvall kommun.

Bostadsarea:        1 931 kvm
Lokalarea:              620 kvm
Hyresintaäkt:        3 155 tkr (varav lokaler 719 tkr)
Totala kostnader:  1 147 tkr
Driftnetto:              2 009 tkr

 

Fastigheterna:

Jakobsberg 7:7
Fastigheten är bebyggd 1957 med ett lamellhus i tre våningar samt källarplan med totalt 30 lägenheter, fyra garage och 12 p-platser.

Tingshusbacken 9:7
Fastigheten är bebyggd 1920 med en villaliknande byggnad som sedan byggts ut på början av 1990 talet och är idag ett mindre flerbostadshus med totalt fem lägenheter.

Rådhuset 2:2
Fastigheten är karaktärsfull och mycket centralt belägen. Den ligger tvärs över gatan från Hudiksvalls tågstation och busscentral. Den byggdes 1909 som Hudiksvalls elverk men är idag ombyggt till kontors- och butikslokaler. Totalt 7 olika lokaler i varierande utformning. Utanför byggnaden finns ett femtontal p-platser tillhörande fastigheten varav 8 av dessa har el-uttag.

Sanna 3:8, 3:9 & M 1:6
Dessa tre fastigheter är samtaxerade och är att betrakta som en enhet. Fastigheterna är belägna ca 2 km utanför centrala Hudiksvall i ett område som heter Sanna/Hälsingtuna. Den bebyggdes redan ca 1885 och nyttjades då som ett Missionshus. ROT-renovering utfördes i början av 1990 talet då det byggdes om till fem lägenheter.

 

 

Omgivning/Natur

Huddiksvall är en kommun belägen ca 13 mil norr om Gävle och har ca 36 000 invånare i kommunen varav ca 15 000 invånare i tätorten. Befolkningsmängden har varit ungefär densamma de senaste 20 åren men där man senaste åre sett en tillväxt. Flera nybyggnadsprojekt pågår i centrala Hudiksvall med nybyggnation av ca 500 lägenheter. 

Kommunikationer

Kommunikationsmässigt har man E4:an som passerar förbi tätorten norrut mot Sundsvall och söderut mot Gävle och Stockholm. Från Stockholm till Hudiksvall med snabbtåg är restiden cirka 2,5 timmar och både Sundsvall och Gävle ligger inom en timmes restid med tåg.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Hampus Tapper
Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86