Stretegiskt läge utmed huvudled
Linköping
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Fjärrvärmevägen 3
Åsatt fastighetsvärde:
35 000 000 kr
Hyresintäkt:
2 365 198 kr/år
Lokalarea:
1 474 kvm

Handelsfastighet med utmärkt skyltläge i väletablerat handelsområde

Välbyggd fastighet som i dagsläget till större del är uthyrd. Utmärkt tillfälle för en egenbrukare att nyttja delar av fastigheten för eget bruk och samtidigt ha goda hyresintäkter, alternativt att som investerare förvärva en fastighet med god avkastning

Fastighetsbeskrivning


Ytorna omfattar ca 1474 kvm LOA fördelat på tre separata butikslokaler med tillhörande kontor, kök/personalutrymmen samt förråd och lager, allt med genomgripande mycket hög standard . Varje lokal har en egen lastport om ca 3x3 m som enkelt nås via asfalterade logistikytor på fastighetens baksida.
De tre enheterna omfattar:

1) Butiksyta om ca 552 kvm med stora öppna utställningsytor, lagerytor med lastport i bakre delen av lokalen, 2 st kontorsrum, kund wc, personalutrymmen med pentry och matplats, personaltoalett, förråd samt entrésolplan med kontorsrum och fläktrum.
Bedömd hyra ca 828 000kr/år, förnärvarande vakant.

2)  Butiksyta om ca 689 kvm med stora öppna utställningsytor, lagerytor i bakre delen av lokalen, 4 st kontorsrum, konferensrum,  kund wc, personalutrymmen med pentry och matplats samt personaltoalett. Fläktrum.
Befintlig hyresintäkt 1 211 000 kr/år.

3) Butiksyta om ca 233 kvm med stora öppna utställningsytor, lagerytor med lastport i bakre delen av lokalen, 1 st kontorsrum, wc, personalutrymmen med pentry och matplats, personaltoalett, förråd, fläktrum.
Befintlig hyresintäkt 326 200 kr/år.

På den asfalterade och planlagda markytan finns gott om parkeringsplatser och vändytor för fordon.
Byggnaden är med sitt strategiska läge mycket väl lämpad för handel.
Fastigheten överlåtes till större del uthyrd och affären görs i bolagsform.

 

 

 

 

Omgivning

Fastigheten är belägen i Ullstämma som är en  stadsdel i södra Linköping. Fjärrvärmevägen 3 ligger med ett utmärkt skylt/exponeringsläge utmed Brokindsleden. 

Dominerande verksamheter i området är små och medelstora företag så som: Byggmax, Mekonomen, Bilprovningen, Återvinningscentralen, diverse livsmedelsbutiker samt mindre butiker. 
Ett nytt bostadsområde ska byggas i närområdet, med plats för drygt 400 nya bostäder, lekplats och ett torg. Detaljplanen för området antogs 2018.Detta kommer sannolikt att påverka kundflödet till fastigheten positivt.

 

 

Kommunikationer

Området är lättillgängligt med bil alternativt med buss.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, budgivning, tecknande av kontrakt samt tillträde sker efter överenskommelse. 

 

Ansvarig Mäklare

Erik Husén
Erik Husén Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare erik.husen@bjurfors.se
070-782 00 47