1-21
Västerås
Kontorsfastighet
Adress:
Slottsgatan 6
Pris:
Anbudsdag 30 juni 2024
Bruttoarea:
716 kvm
Markareal:
789 kvm

Hyresfastighet i Västerås stadskärna

Charmig hyresfastighet med ypperligt i centrala Västerås. Byggnad om totalt ca 716 kvm, fördelat på tre våningsplan ovan mark, inkl inredd vind. Nyttjas idag av främst föreningar och för konferenser med bl.a. festvåning med scen och restaurangkök. Detaljplanen anger handels- och bostadsändamål.

Fastighetsbeskrivning

Lovisagården är namnet på denna charmiga fastighet belägen mitt i Västerås stadskärna. Fastigheten ägs och förvaltas av IOGT-NTO, som har för avsikt att överlåta fastigheten via anbudsförfarande.

Fastigheten är belägen invid och med skyltläge mot Stora Gatan i Västerås C, längs Slottsgatan, som löper parallellt med Svartån som rinner genom staden.

Tomten, 789 kvm, sluttar svagt ner från Slottsgatan mot Svartån, med plana ytor på baksidan. Kullerstensbelagda ytor med parkering för ca 8 fordon.

Byggnaden är i sutteräng med ljusinsläpp i alla väderstreck i alla de tre våningsplanen. Marmorlagd huvudentré från gårdssidan.
Entréplanet inrett med reception, besöks- WC, teknikrum samt kontorsrum.
Hiss alternativt trappa (marmor) till de övre våningsplanen.
Mellanplanet är inrett med större konferensavdelning & pentry i ena änden, Lovisasalen med plats för upp till 20 konferensgäster. Övriga planet inrymmer Stora Salen, en fest- och samlingssal för upp till 150 personer. Stora Salen passar till många olika aktiviteter som tex dans, teater, konferens och möten av olika slag, och är utrustad med scen, ljudanläggning, fullutrustat kök, mm.
Översta planet är inrett med ett antal kontors-, konferens- och mötesrum.
Ett separat vidbyggt trapphus finns som ombesörjer samtliga våningsplan.
Uppvärmning via fjärrvärme. Mekanisk till- och frånluftsventilation. Tak i koppar. Treglasfönster. Fiber finns.

Omgivning

Fastigheten är omgiven av och med gångavstånd till ett brett utbud av restauranger, livsmedelsbutiker, salonger, shopping, hotell, kollektivtrafik och nöjen.

Övrigt

I fastigheten finns för närvarande fyra st kontraktsbundna hyresgäster, som hyr kontors-, förenings- och utbildningslokaler om tot ca 235 kvm, med en årlig hyresintäkt om ca 346 000 kronor. Hyresavtalen löper mellan 1-3 år med 6-9 månaders uppsägningstid och 1-3 års förlängning.

Parkeringsintäkter uppgår till ca 42 000 kr/år. Utöver kontraktsbundna hyresintäkter hyrs Lovisasalen och Stora Salen ut för konferenser och evenemang, vilket 2023 medförde en hyresintäkt om ca 369 000 kr.

Då fastigheten ägs och förvaltas av IOGT-NTO, en ideel organisation, så är den taxerad med taxeringskod 381, och är undantagen från skatteplikt (dvs fastighetsskatt och moms). I taxeringsinformationen framgår heller inte uppgifter om taxeringsvärde, ytor, byggår, värdeår, etc.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsöverlåtelse. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, DD, tecknande av köpekontrakt samt tillträde sker efter överenskommelse.

Indikativt bud senast: 30 juni 2024

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning VÄSTERÅS LOVISA GA:2
GA1

Gemensamhetsanläggning VÄSTERÅS LOVISA GA:1
GA2

Fornlämning


Akt: L2002:434
Registrerat:

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84