• Fasad med huvudentré
  • Entré med hiss
  • Fasad med inkörsportar
Haninge
Kontorsfastighet
Adress
Cementvägen 2
Åsatt fastighetsvärde
11 000 000 kr

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Industri-/kontorsfastighet i Jordbro Företagspark

I attraktiva Jordbro Företagspark ligger denna fastighet om cirka 1 200 kvm fördelat på tre våningsplan, varav de två övre kontorsplanen är vakanta.

Fastighetsbeskrivning

Med utmärkt läge på Cementvägen 2 i Jordbro Företagspark ligger denna delvis vakanta fastighet om cirka 1 200 kvm. Byggnaden är fördelad i tre våningsplan varav den första våningen består av två uthyrda produktion/lagerytor om vardera cirka 240 kvm med bra inkörsportar. Mellan de uthyrda lokalerna finns utrymme om cirka 25 kvm med egen inkörsport som är vakant. Våningsplan två och tre består av bra kontors/lager ytor som idag är vakanta, se vidare bifogade planlösningar.

Parkering sker på marken utanför fastigheten som ägs av gemensamägd Samfällighetsförening. 

Hiss finns för 8 personer.

De uthyrda lokalerna har idag en hyresintäkt på 477 119:- (exkl moms) fördelat på 212 179:-/år för lokal 1 (inkl värme och vatten) och 265 000:-/år för lokal 2 (inklusive värme, el och vatten). Hyresavtalen löper med 3 år från och med 2018-11-01 och med 9 månaders uppsägningstid respektive 12 månader från och med 2014-01-01 och med 3 månader uppsägningstid

 

Närservice

I Jordbro centrum finns ett större utbud i form av restaurang, kafé, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, småbutiker och bibliotek.

Övrigt

Jordbro företagsområde ligger cirka 30 min söder om centrala Stockholm, beläget invid Södertörnsleden och Nynäsvägen. Området har genom Södertörnsleden förbindelse med både väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn samt E4/E20 via Huddinge/Flemingsberg. Med kollektiva färdmedel nås området med pendeltåg och buss. I rusningstrafik trafikeras företagsområdet av tre busslinjer som alla angör Jordbro station. Med pendeltåg nås centrala Stockholm inom cirka 25 min. Längs Nynäsvägen går det regionala cykelstråket mellan Stockholm och Nynäshamn. 

Området har tre infarter. Transporter med farligt gods kommer till området genom den västra infarten från Haningeleden/Södertörnsleden. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.