• Fastigheten med p-platser och bra yta
  • Gräsbelagd yta på byggnadens baksida som kan asfalteras och frigöra fler p-platser och uppställningsyta
  • Goda ytor för lastning/lossning
Västerås
Industri/Verkstad
Adress
Kokillgatan 16
Åsatt fastighetsvärde
19 000 000 kr
Lokalarea
2450 Kvm

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Gustav Sandström Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90

Kontakta mäklaren för visning

Industri-/produktionsfastighet nära E18

Vakant industrifastighet med bra produktionsytor anpassade för livsmedelsproduktion med tillhörande lager och kontor. Tillträde kan ske omgående eller efter överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen i Bäckby industriområde i Västerås ett par minuter från E18. På fastigheten finns en byggnad om 2 450 kvm samt framför den en asfalterad yta som används för ett tretiotal p-platser, möjlig uppställningsyta samt kommunikationsyta till lastkajerna. Ytterligare yta som idag är gräsmatta kan asfalteras. Markarealen uppgår till 8 226 kvm.

Planlösning

Byggnaden om 2 450 kvm LOA genomgick en omfattande renovering år 2010. Fastigheten om 8 225 kvm har bra tillfartsmöjligheter och gott om p-platser. Bra logistikläge mot Stockholm samt Mälardalen. 

Det finns flera entréer till fastigheten, en personal och kundentré, en chaufför eller varuentré samt 3 st portar vid lastkaj.

Till höger innanför kundentrén finns ett kapprum och toaletter. Till vänster kommer man till konferenserna, kontoret och matsalen. Rakt fram kommer man till omklädningsrum och in till produktionsytorna. Innan man kommer in till produktionsytorna finns tvättytor att använda. Inne i produktionsytorna finns också kylrum, frysrum, kylsluss, snabbsval varmsluss, torrförråd, packningsområde och godsmottagning. Lokalens planering är gjord utifrån raka, effektiva produktionslinjer. 

Teknikrum för ventilationen på 1tr samt teknikrum för fjärrvärme i källaren. Övriga ytor är disponerade på markplan. El framdraget med 500 kW kapacitet. Det finns framdragna ledningar för gas, nitrogen och CO2 i lokalen och förberedelse för 3 stora gastuber utanför byggnaden. 

I köpet inkluderas livsmedelsmaskininventeraierna i bifogad lista. 

Omgivning/Kommun

Näromgivningen utgörs av handel samt lättare industri och kontor i verksamhetsområdet Bäckby. 

Västerås med sina ca 150 000 invånare är en del av den expansiva Stockholm Mälarsdalsregionen. Kommunen är en stark tillväxtort och befolkningen väntas växa med två Malmö fram till år 2030.
Västerås har över 70 000 arbetsplatser och den högteknologiska exportindustrin är basen för näringslivet i Västerås med bland annat ABB, Westinghouse Electric, Bombardier Transportation, Alstom Sweden, Quintus Technologies Structon och Voith Hydro i spetsen. ICA Sverige grundades i Västerås och finns idag här med ett av sina centrallager för både färsk- och sällanköpsvaror. Köttpackanläggningen HFG Sverige, den första i landet, finns också här. En annan stark Bransch i Västerås är sällanköps- och dagligvaruhandeln, vilket gör att staden idag är en stark regionhandelsstad.

Västerås har ett geografiskt bra läge tillsammans med samtliga fyra transportslag (väg, järnväg, båt och flyg) gör Västerås unikt och viktig som transportnod i Stockholm-Mälardalen och för Norrlandskusten. Läget är strategist optimalt för logistikkrävande företag som väljer Västerås som expansionsort för lagercentraler och logistikpunkter. Sammanfattningsvis gör detta Västerås till en utmärkt stad att växa i för nystartade och mindre företag.

Kommunikationer

Västerås har kommunikations- och logistikmöjligheter genom fyra sätt; vägar, järnvägar, flyg och båt. 
E18 passerar genom orten såväl som riksväg 56 samt 66 som alla är viktiga vägar för transporter. Järnvägsnätet är väl utbyggt för både person och godstrafik. Mälarbanan som förbinder Stockholm med Västerås med en restid på 50-60 min fortsätter även västerut mot Örebro och ger möjligheter att komma vidare ut i landet.
Västerås flygplats heter Stockholm Västerås Flygplats och har både inrikesflyg samt utrikes med direktflyg till bl.a. London, Malaga, Alicante, m.m.
Västerås har Nordens största insjöhamn. Bland ankommande gods märks mineraloljor, kol och koks samt järnskrot och järnlegeringar. Avgående gods är främst gods i container. Västerås hamnområden för större godstrafik består av Östra hamnen och Västra hamnen. Större småbåtshamnar finns nordost om Västra hamnen, centralt beläget vid Svartåns mynning och vid Notudden.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
LOI samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Ensligt överenskommelse.
Tillträde senast: Omgående, eller enligt överenskommelse.