• Vy över fastigheten (2)
  • Inkörsportar
  • Vy över fastigheten
Nacka
Industri/Verkstad
Adress
Storkällans väg 10
Åsatt fastighetsvärde
14 500 000 kr
Uthyrbar area
531 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
420 000 kr/år
Tomtarea
1 597 Kvm

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet i Ältaberg

Med två lokaler om vardera 531 kvm och 541 kvm (inkl entresolplan och kontor) ligger denna attraktiva friköpta fastighet. Den ena lokalytan blir vakant i samband med försäljning.
Utmärkta inkörsportar och generös takhöjd.

Fastighetsbeskrivning

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1977 samt tillbyggd 1987 och har de senaste åren genomgått renovering i form av ny plåtfasad, fönster och nya inkörsportar. 

Vid en försäljning kommer en av lokalerna  (541 kvm, inkl entresol och kontor)  finnas disponibel för uthyrning eller för eget bruk. 

Den avtalade kallhyran för den uthyrda lokalen är 420 000 kronor/år. Fram till 2021-09-30 utgår en hyresrabatt om 7 000:-/mån (84 000:-/år) och från 2021-10-01 fram till 2022-09-30 utgår en hyresrabatt om 3 000:-/mån (36 000:-/år). Under denna tidsperiod kommer hyran ej indexuppräknas. Efter denna tidsperiod utgår den avtalade hyran (420.000:-/år). 

Bedömd marknadshyra är 1 100:-/kvm, vilket innebär att den blivande vakanta ytan kan hyras ut för cirka 595 000:-/år samt att hyran för den idag uthyrda lokalen vid hyresavtalets utgång kan justeras uppåt. 

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till:
Indikativt bud senast:
Loi samt due dilligence start senast:
Överlåtelseavtal tecknas senast:
Tillträde senast: