Drönare
Haninge
Industri/Verkstad
Adress:
Dryckesvägen 1
Åsatt fastighetsvärde:
42 000 000 kr
Tomtareal:
13 262 Kvm

Industrifastighet med stor byggrätt - Jordbro

Industrifastighet i Jordbro med stor outnyttjad byggrätt. Fastigheten, som har en total tomtareal på 13 262 kvm har ett väldigt bra logistiskt läge i området och utvecklingspotentialen bedöms som mycket god. Nuvarande byggnation om 1 436 kvm är av enklare standard och den totala byggrätten är enligt detaljplanen 50% av fastighetens tomtareal. Fastigheten är uthyrd t o m 2024-03-02 med avstående från besittningsskydd.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Jordbromalm 7:3 är belägen i Jordbro företagspark i Haninge kommun invid Coca-Colas fabrik och tillverkningsanläggning.

Fastigheten nyttjas i dagsläget för industri- och produktionsändamål. Bebyggelsen på fastigheten är ett antal mindre kontor- och industribyggnader på totalt 1 436 kvm.

Befintlig bebyggelse upptar en mindre del av den totala tomtarealen på 13 262 kvm. Den obebyggda delen utgörs av kör- och upplagsytor. 

Fastigheten är bebyggd med flertalet mindre industri- samt kontorsbyggnader med låg standard i ett plan uppförda 1967, 1987 samt 2007. Kontorsbyggnaderna är till största del av enkel karaktär och uppsatta på plintar. Industribyggnaderna är av oisolerad plåtmodell samt två nyare lagerbyggnader av sandwich element med industriportar. Hela fastigheten är inhägnad..

 Planförhållanden

Fastigheten omfattas av två detaljplaner från 1981-04-14. Planerna anger industriändamål. Byggrätten uppgår till 50% av fastighetens totala markareal. Genomförandetiden har gått ut.

Hyresförhållanden
Fastigheten är fullt uthyrd till ett företag som bland annat utför blästring och avancerad ytbehandling åt entreprenadbolag. Fastigheten och dess byggnader är skräddarsydda efter hyresgästens behov. Hyresgästen kommer avflytta vid hyrestidens utgång 2024-03-02 och har därför avstått sitt besittningsskydd. Hyresgästen har åtagit sig att vid behov sanera marken innan avflyttning. Genomförandet av den eventuella saneringen är garanterad av hyresgästens  moderbolag, som har en stark finansiell ställning. 

Utvecklingspotential
Fastigheten har en generös detaljplan som gör det möjligt att exploatera 50% av fastighetens tomtareal med en byggnadshöjd på upp till 15 meter. Då nuvarande hyresgäst avser att flytta vid kontraktstidens utgång i mars 2024 finns således goda möjligheter att utveckla fastigheten under 2024. Efterfrågan på lager-, industri- och logistikfastigheter i Jordbro företagspark är hög och fastigheten ligger strategiskt välplacerad varför fastighetens utvecklingspotential bedöms som mycket god.

         

Jordbro Företagsområde

Fastigheten är belägen inom Jordbro företagsområde som är ett av Stockholmregionens största arbetsområden med cirka 200 hektar planlagd mark för industriändamål.

 Dominerande verksamheter finns inom lager, distribution och tillverkning, med företag som Coca-Cola och Antalis AB.

Kommunikationer

Området ligger strategiskt bra invid väg 259 och Nynäsvägen med förbindelse med E4/E20 och väg 73. Området är försörjt med järnvägsspår som ansluter till ett tiotal fastigheter. Fastigheten ligger endast ett par hundra meter från Jordbro pendeltågsstation och med god access till Nynäsvägen/väg 73. 

Övrigt

Affären genomförs som en bolagsförsäljning genom försäljning av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget. 

Fastighetens skattemässiga restvärde uppgår till ca 27 000 000 kr.  

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52