• Baksida
  • Baksida med gård
  • Framsida med väg
Södertälje
Industri/Verkstad
Adress
Brandalsund 2
Pris
5 700 000 kr

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet Södertälje - Pershagen

Fastighet belägen längs Nyköpingsvägen / ”Gamla Riksettan”, ca 10 km söder om Södertälje. Stor tomt om 6 508 kvm, 6 byggnader om tot ca 1 677 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 10 km söder om Södertälje utmed gamla riksvägen "Riksettan" mot Järna.  Busshållplats finns intill fastigheten. Fastigheten ligger ca 5 km söder om Pershagen och ca 7 km från Järna.

 

Byggnadsbeskrivning

Byggnadsbeskrivningar:

Byggnad  1:
Denna byggnad består av 2 olika sammanbyggda byggnader.

Byggnad 1A: Den äldsta delen av byggnaden är en gammal skola från sekelskiftet som
består av en träkonstruktion och byggdes om och till i början av 70-talet. Byggnaden, som är
en 1½-plans byggnad, har en byggyta på 310 kvm, och innehåller idag en verkstad/lager, ett
större kontor, lunchrum med liten köksenhet, 2 st omklädningsrum med dusch, 2 st wc-rum
och förråd i plan 1. Verkstaden och lagret är på ca 150 kvm och övriga ytor är på ca
140 kvm. På plan 2 finns ett kontor och ett wc-rum på ca 30 kvm och ett kallförråd på ca
50 kvm.
Byggnadens invändiga takhöjd är ca 2,5 m i kontors- och personaldelen samt ca 4,5 m
i verkstadslokalen. 

Byggnad 1B: Under början av 1970-talet uppfördes en större enplans industribyggnad intill
ovannämnda skolbyggnad.
Industrilokalen, som har en byggyta på 420 kvm, innehåller en mindre och en större
verkstadslokal. I golvet är det ingjutet fundament för tunga maskiner på olika ställen i
lokalen. Byggnaden, som har en invändig takhöjd på ca 4,5 m, har en uthyrningsbar yta på
ca 405 kvm.
I byggnadens nordöstra hörn finns en mindre källardel som används som förråd och som
maskinrum. För närvarande är byggnadens kompressor och hela fastighetens
vattenförsörjningsanläggning inmonterad i rummet. 

Byggnad 2: Industribyggnad till vänster om byggnad 1.
Denna tvåplansbyggnad, som uppfördes 1975, har en byggyta på 250 kvm och innehåller på bottenplanet två st verkstads/lagerutrymmen samt en trappuppgång till plan 2, på tillsammans ca 240 kvm uthyrningsbar yta. På plan 2 finns det 4 st kontor, lunchrum/konferensrum med liten köksenhet, 2 st wc-rum (varav en med dusch) och förråd, på total 230 kvm uthyrningsbar yta.

Byggnadens invändiga takhöjd är ca 2,5 m i kontors- och personaldelen, samt ca 4,3 m i
verkstadslokalen.
I de nedre lokalerna kan körning genom lokalerna göras via två större garageportar i
gavlarna. I bjälklaget mellan plan 1 och 2 finns en öppning för varutransport. För att lyfta gods till plan 2 finns en travers.

Byggnad 3: Förrådsbyggnad till höger om byggnad 1.
Byggnadsår 1960-65. Byggnaden består av två st huskroppar med enklare
oisolerade plåtförråd, med en sammanlagd byggyta på ca 55 kvm.

Byggnad 4: Industribyggnad bakom byggnad 1. 1971 uppfördes denna enplansbyggnad med en byggyta på ca 168 kvm. Byggnaden innehåller två st verkstadslokaler och ett wc-rum. Byggnadens invändiga takhöjd är ca 4.0 m.

I byggnadens västra gavel finns en större garageport. I byggnaden finns det tre st oljepannor, en acc.tank på 500 l från –89 med el-patroner samt en större oljetank i plåt. Både denna byggnad och byggnad 1 är anslutna till denna värmeanläggning. Utmed ena sidan inne i byggnaden har man byggt upp ett fast entresollplan för plåt- och järndetaljer.

Byggnad 5: Skärmtak till vänster om byggnad 4. 

Byggnadsår
1974-75.

Enkel stomkonstruktion håller uppe taket. Väggarna är inte inklädda. Byggnadens golv är grusat. Byggnaden har en byggyta på ca 77 kvm.

Byggnad 6:  Delvis öppet förråd på västra sidan om byggnad 1. Byggnadsår 1969-70. Byggnaden består av en stomme av järnbalkssystem i tak och väggar med åsar av trä och plåttak. 3 av 4 väggar är inklädda med grön plåt. Byggnaden har en byggyta på ca 100 kvm. En mindre del av byggnaden är helt täckt.

Kommunikationer

Busshållplats precis vid fastighetsgränsen.

Övrigt

Taxeringsuppgifter:
Industrienhet, metall- och maskinindustri (423)

Byggnad, värde: 2 457 000 kr
Mark, värde: 1 171 000 kr
Summa värde: 3 628 000 kr
Taxeringsår: 2019
Värdeår: 1971, 1972, 1975

Fastigheten kan överlåtas helt tomställd alternativt delvis uthyrd, enligt överenskommelse med Säljaren.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, bud, tecknande av avtal samt tillträde sker efter överenskommelse.