• Marken
  • Fasad 2
  • Fasad
Västerås
Lager/Logistik
Adress
Omformargatan 18D
Åsatt fastighetsvärde
3 200 000 kr
Tomtarea
3 225 Kvm

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Industrimark med bygglov

Med beviljat bygglov (endast startmöte kvarstår) ligger denna planlagda industrifastighet om 3 225 kvm.
Bygglovet medger en industribyggnad på cirka 1 020 kvm på bottenvåningen samt 96 + 384 kvm på entrésolplan.

Fastighetsbeskrivning

Obebyggd industrifastighet med planlagd tomt i Tunabergs industriområde. 

Fastighetens infart är planerad från Ormformargatan och tomtens norra del. Utfart är planerad till fastighetens södra. 

Den nya byggnaden skall anslutas till befintligt VA och fjärrvärme. 

Avfallshantering ska fastighetsägare/hyresgäst organisera och hantera själva. 

Planlösning

Det beviljade bygglovet medger en byggrätt om 1 500 kvm som är fördelat på 1 020 kvm på bottenplan samt 96 & 384 kvm på entrésolplan. Huset ska byggas med en limträbalkskonstruktion och en fasad av Paroelement med en komplettering av glasdörrar, glaspartier i fasaden samt fönsterpartier i entrésoldelen. Taket är är planerat som ett sadeltak med svag lutning och plåtbeläggning. 

In- och urlastning sker via två portar på fasaden mot väster. För varuleveranser finns en port på den norra fasaden. 

Parkeringsplatser för personal och kunder är placerade vid byggnadens norra, östra och västra delar. Några av dem är handikapsplatser.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till:
Indikativt bud senast:
Loi samt due dilligence start senast:
Överlåtelseavtal tecknas senast:
Tillträde senast: