• Strategiskt läge nära Surahammarsvägen (rv66)
  • Plan tomt redo för byggnation
  • Infarten till fastigheten blir från Kranbalksgatan (hitåt)
Västerås
Mark
Adress
Kranbalksgatan 4

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

Obebyggd fastighet i Erikslunds handelsområde

Västerås stad upplåter en obebyggd industrifastighet i expansiva Erikslunds handelsområde. Detaljplanen medger industri, kontor och handel med skrymmande varor samt en byggnadshöjd om 16 meter.

Anbud ska inkomma senast den 14 juni kl 12:00. (OBS! Anbudstiden är förlängd med 10 dagar.)
Kontakta mäklaren Larssan Lundberg för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten säljs i befintligt skick. 

Fastigheten har avfart mot Kranbalkgsgatan. Avfart mot Västerleden bedöms inte möjlig.

Information om fastigheten framgår av bifogad nybyggnadskarta.

För området gäller detaljplan Dp 1564 K (1980K-P2005/5). Denna finns också som bilaga.

Stadens vision är att Erikslund ska fortsätta utvecklas som handelsområde. Därför kommer Staden att göra en samlad affärsmässig bedömning av de anbud som inkommer. I denna bedömning kommer hänsyn tas till bl a företag, etablering, verksamhetstyp och anbudets storlek.

Staden vill redan i detta skede säkerställa att köpares verksamhet är lämplig för området och att bygglov troligen kan beviljas. Av denna anledning kommer anbud med föreslagen verksamhet kopplad till exempelvis idrottsändamål samt religiösa eller kulturella ändamål inte att tas i beaktande. Staden välkomnar sådana anbud som tydligt överensstämmer med planändamålen industri, kontor eller handel med skrymmande varor och som i övrigt passar in på handelsområdet. För Staden är det särskilt intressant med verksamhet inom sällanköpshandel.

Köpeavtalet kommer utformas så att köparen förbinder sig bestämd byggnadsskyldighet inom två år från tillträdesdagen. Det kan enligt köpeavtalet innebära viten för det fall köparen inom två år från tillträdesdagen inte uppfyller en bestämd byggnadsskyldighet alternativt att köparen vidareöverlåter fastigheten. 

Detaljplanen

Gällande detaljplan DP 1564 K (1980K-P2005/5):

Kvartersmarken är planlagd som industri, kontor och handel med skrymmande varor.

Högsta byggnadshöjd om 16 meter.

Övrigt

Anbud ska inkomma till mäklaren Larssan Lundberg senast den 14 juni kl 12:00. (OBS! Anbudstiden är förlängd med 10 dagar.)

Staden förbehåller sig dock fri prövningsrätt och säljer på marknadsmässiga grunder fastigheten till en intressent som lämnat ett anbud som Staden bedömer lämpligt. I priset ingår nybyggnadskarta. Anslutningskostnader betalas av köparen.

Intressent som inkommer med anbud ska uppge budets storlek, företag för affären, samt avsedd etablering och verksamhet på fastigheten. Intressenten kan med fördel samla denna information i ett dokument som skickas in och sedan vidareförmedlas Staden.

Anbudsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. När anbudstiden är avslutad så kommer Staden utvärdera de anbud som inkommit. Staden kontaktar sedan en köpare och denne tecknar ett bindande köpeavtal med Staden. Sedan ska fastighetsnämnden i Västerås Stad besluta om försäljningen. Som del av köpprocessen kommer rutinenliga bedömningar gällande ekonomi och säkerhet även göras av Staden.