Stationen
Klippan
Hotell
Adress:
Skäralid 750, 750A-C, 751
Pris:
7 700 000 kr
Bruttoarea:
568 Kvm

Skäralids Camping & Vandrarhem med B&B vid Söderåsens Nationalpark

68 campingplatser, B&B – 9 rum

Fastighetsbeskrivning

Tillfälle att förvärva ett familjeföretag som omfattar Skäralids Camping & Vandrarhem. Campingen gränsar till ett av Södra Sveriges mest besökta naturområden - Söderåsens Nationalpark - känt för sin säregna natur med svindlande höjder och dalar m.m. Campingen är belägen endast 300 meter från entrén till Nationalparken.

Försäljningen omfattar tre angränsande fastigheter, dels campinganläggningen med tillhörande servicehus och det f.d. stenbrottet, dels "Stationen" med Vandrarhem - B&B, parstuga m.m. Total markareal ca 5.7 hektar.

Förvärvsalternativ:

Överlåtelsen/överlåtelserna sker som fastighetsaffär. Möjlighet finns att förvärva enbart Campingen efter ök. Stationen avyttras ej separat. Det kan finnas alternativa användningsområden för såväl Campingen som Stationen. Stugby, exploatering med fritidshus eller permanent bebyggelse kan vara alternativa användningsområden men något förhandsbesked huruvida detta är möjligt är ej prövat. Det är inte utrett huruvida fastigheterna omfattas av ytterligare byggrätt. 

Det begärda priset 7.7MSEK avser helheten, d.v.s. såväl Campingen som Stationen med vandrarhem - B&B. Möjlighet finns att förvärva enbart Campingen och det begärda priset för denna är kr 2.8MSEK. Säljaren har fri prövningsrätt. Denna beskrivning omfattar såväl Campingen som Stationen med B&B. 

Skäralids Camping med tillhörande servicebyggnad:

Campingen som omfattar två fastigheter, Klippan Allarp 1:47 samt Klippan Allarp 1:12, är belägen i ett gammalt stenbrott. Den har ett strategiskt läge vid Söderåsens Nationalpark. Klippans kommun omvandlade det anrika stenbrottet som upphörde på 1970-talet till en camping på 1980-talet. Det ökade intresset för friluftsliv och större krav på bekvämligheter bidrog till att en servicebyggnad uppfördes 1984. Nuvarande ägare förvärvade Allarp 1:12 inkl. servicebyggnaden 2001 av Klippans kommun. Allarp 1:47, det f.d. stenbrottet, arrenderades inledningsvis men förvärvades 2006 av dåvarande fastighetsägaren som var en privatperson.

Marken:

Den totala tomtarealen uppgår till 33.087 kvm (Allarp 1:12 = 9.659 kvm, Allarp 1:47= 23.428 kvm). I huvudsak är det gräsmatta eller ängsmark men det finns även nivåskillnader med bergspartier och spår från stenbrottet vilket ger platsen en säregen atmosfär. Grusade körvägar inom området.

Faciliteter:

Det finns totalt 52 anlagda campingplatser med el och 20 utan el (mot stationen). Tömningsstation för gråvatten och wc finns i anslutning till servicehuset. På campingen finns stora grönytor, flera sittgrupper, grillplats, lekplats samt boulebana. Belysningsstolpar för allmän belysning.

Servicehuset:

Byggnaden som är uppförd i ett plan 1984 har indragen el och VA. Grundläggning med betongplatta på mark, stomme och fasad av trä. Isolerglasfönster. Taklanternin med glaspartier runt om. Delar av innertak med akustikplattor. Taklag av trä samt taktäckning med papp. 

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer och luft/luft värmepump kompletterat med en solcellsanläggning som värmer upp varmvattnet. Mekanisk ventilation resp. självdrag. 

Entré med allrum och öppet upp i nock till taklanterninen. Grovkök (flera diskbänkar) och kök (flera spisar). Separat samlingsrum med tv. Det finns fem duschar och fem toaletter samt bastu och tvättstuga. Golv med klinker resp. plastmattor.

Vandrarhemmet med Bed & Breakfast - Skäralids station:

Järnvägsstationen som utgjorde ett stopp på sträckan mellan Klippan och Röstånga invigdes 1892. En om- och tillbyggnad genomfördes 1914 och stationens nuvarande exteriör är till stora delar bevarad från den tiden. Byggnadens bottenplan nyttjades som väntsal m.m. för tågtrafiken medans ovanvåningen innefattade en bostad åt stationsinspektorn.

Persontrafiken upphörde 1961 då det sista persontåget avgick mellan Klippan och Eslöv. Kvar var godstrafiken men 1968 lades järnvägslinjen ned. Banvallen är delvis bevarad. 1984 genomfördes en ombyggnad av stationen till vandrarhem av Klippans kommun som överlät fastigheten till nuvarande ägare 2001.

Stationen är ej K-märkt men enligt muntlig uppgift är den noterad såsom byggnad av historiskt värde hos
Kommunen.

Marken:

Fastigheten som gränsar till campingen har beteckningen Klippan Allarp 14:1 och den totala tomtarealen uppgår till 24.433 kvm. I huvudsak är det anlagd gräsmatta och ängsmark. Där finns flera sittgrupper i anslutning till den delvis bevarade banvallen. 

Byggnation:

Grundläggning av sten och betong, stomme av betong och tegel, bjälklag av betong resp. trä, fasad med puts. I huvudsak är det 3-glasfönster. Taklag av trä och taktäckning med taktegel. Uppvärmning via två luft/luft värmepumpar kompletterat med direktverkande oljefyllda elradiatorer. Mekanisk ventilation med frånluft resp. självdrag.

Byggnaden är uppförd i 2,5 plan med oinredd vind. En mittsektion flankeras av två flyglar. Ovanvåning med balkong.

Bv med frukostmatsal/konferensrum. Schackrutigt golv med klinker, hög takhöjd, vackra fönsterpartier, spegeldörrar m.m. Det finns en bevarad kakelugn (ej i bruk) och det har tidigare funnits en fungerande eldstad i frukostmatsalen men den fick avlägsnas för att uppfylla kraven på utrymning från berörda myndigheter.

Ov med allrum. Det finns totalt sju övernattningsrum varav två dubbelrum och fem flerbäddsrum. Rummen har handfat. Välutrustat kök med flera kylar, frysar m.m. samt matplats i bv. Två toaletter och två helkaklade badrum med dusch. Golv i övrigt i huvudsak med slipbara parkettgolv resp. plastmattor.

Parstugan:

Byggnaden är uppförd i ett plan 2004 med rödmålad träfasad och lockpanel. Där finns indragen el och VA. Grundläggning med plintar, stomme och fasad av trä. Isolerglasfönster. Sadeltak med taklag av trä och taktäckning med tegel. 

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer och elektrisk varmvattenberedare. Ventilation med självdrag. Golvbeläggning med klinker. 

Interiör med allrum och pentry i öppen planlösning. Sovloft. Det är öppet till nock och väggarna är delvis försedda med träpanel. Helkaklat badrum med dusch och wc. Respektive rum med egen veranda. 

Ytor:

Servicebyggnaden: ca 100 kvm

Stationen:  ca 418 kvm

Parstuga: ca 50 kvm 

Samtliga ytor enligt taxeringsuppgifter. Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Driftskostnader

2021 enl. säljarens uppgifter

El: Station + parstuga 28.200 kr exkl. moms

El Camping, servicehus, ca 19.000 kr exkl. moms.

VA: 31.620 kr exkl. moms. (x)

Renhållning: 16.470 kr exkl. moms.

Försäkring inkl. rörelse: ca 25.000 kr 

Anm. Driftskostnaderna avser såväl Camping som Vandrarhemmet.

(x) Ang. Vattenförsörjning sker via borrad brunn i anslutning till Servicehuset som förser såväl Campingen som "Stationen" med färskvatten. Det finns en undermätare som mäter förbrukningen för Stationen. Eget avlopp via slutna tankar som töms av kommunen. Såväl vatten som avlopp är godkänt men där pågår en installation av Kommunalt VA f.n. i Skäralid som möjliggör kommunalt VA i framtiden.

Verksamheten:

Friluftsliv med inriktning mot naturnära upplevelser har fått ett rejält uppsving under pandemin och hela branschen andas framtidsoptimism.

Verksamheten har bedrivits av nuvarande ägares familj sedan 2001 och är väl inarbetad både vad gäller camping och vandrarhem, med många återkommande gäster. Det finns möjlighet att förlänga säsongen och utveckla verksamheten

Beläggningsgrad för 6 månader (april-oktober)

Camping ca 7.300 gästnätter

Vandrarhem ca 2.500 gästnätter 

Skäralids Camping & Vandrarhem omnämns som en av Sveriges bästa campingplatser 2021 hos Travellérs Choice Award. Ett prestigefullt pris som bygger på gästernas betygsättning.

Verksamheten avseende såväl campingen som vandrarhemmet uppfyller enligt Säljaren alla miljö- och myndighetskrav.

Campingen är medlem i SCR Svensk Camping.

Vandrarhemmet är anslutet till STF, Svenska Turistföreningen.

I begäret pris ingår samtliga inventarier i fastigheterna. En förteckning över inventarier, maskiner  och annan utrustning kan översändas på begäran.

Övrigt:

Campingens hemsida: www.skaralid.com 

Visning:

V.g. respektera att visning av fastigheten endast äger rum efter ök. med ansvarig fastighets­­­­­mäklare Peter Borgelin.

Kommunikationer

Närmaste samhällen är Röstånga resp. Ljungbyhed (5 km) och till centralorten Klippan som har all tänkbar service och allmänna förbindelser via buss eller tåg är det ca 10 km.  

Avstånd i övrigt från Skäralid: Helsingborg, 35 km, Kristianstad 80 km, Lund 50 kvm, Ängelholm 75 km.

Närservice

Kippans kommun ligger mitt i Skåne och gränsar till sju kommuner. Kommunen är känd för stora naturvärden och rekreationsområden. Invånarantalet uppgår till ca 17.000 personer. Kommunen har god service och erbjuder utbildning t.o.m. gymnasiet.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

Försäljningen avser en eller flera fastighetsöverlåtelser.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468