Servicehuset
Klippan
Övrigt
Adress:
Skäralid 750A-C
Pris:
2 800 000 kr
Bruttoarea:
100 Kvm

Skäralids Camping vid Söderåsens Nationalpark

52 campingplatser

Fastighetsbeskrivning

Tillfälle att förvärva Skäralids Camping som drivits av samma ägare sedan 2001. Campingen gränsar till ett av Södra Sveriges mest besökta naturområden - Söderåsens Nationalpark - känt för sin säregna natur med svindlande höjder och dalar m.m. Campingen är belägen endast 300 meter från entrén till Nationalparken.

Försäljningen omfattar två angränsande fastigheter och består av ett servicehus och 52 campingplatser med el i det f.d. stenbrottet. Total markareal 33.087 kvm.

Förvärvsalternativ:

Överlåtelsen/överlåtelserna sker som fastighetsaffär. Möjlighet finns att separat även förvärva det angränsande Vandrarhemmet i Skäralids f.d. Station vilken omfattar 7 rum samt en parstuga med två rum och uppställningsplatser för campingplatser utan el. Pris för stationen som omfattar 24.433 kvm mark diskuteras.

Det kan finnas alternativa användningsområden för såväl Campingen som Stationen. Stugby, exploatering med fritidshus eller permanent bebyggelse kan vara alternativa användningsområden men något förhandsbesked huruvida detta är möjligt är ej prövat. Det är inte utrett huruvida fastigheterna omfattas av ytterligare byggrätt. 

Det begärda priset om 2.8MSEK avser enbart Campingens två fastigheter. Säljaren har fri prövningsrätt. Denna beskrivning omfattar såväl Campingen men i vissa delar även Stationen med B&B. 

Skäralids Camping med tillhörande servicebyggnad:

Campingen som omfattar två fastigheter, Klippan Allarp 1:47 samt Klippan Allarp 1:12, är belägen i ett gammalt stenbrott. Den har ett strategiskt läge vid Söderåsens Nationalpark. Klippans kommun omvandlade det anrika stenbrottet som upphörde på 1970-talet till en camping på 1980-talet. Det ökade intresset för friluftsliv och större krav på bekvämligheter bidrog till att en servicebyggnad uppfördes 1984. Nuvarande ägare förvärvade Allarp 1:12 inkl. servicebyggnaden 2001 av Klippans kommun. Allarp 1:47, det f.d. stenbrottet, arrenderades inledningsvis men förvärvades 2006 av dåvarande fastighetsägaren som var en privatperson.

Marken:

Den totala tomtarealen uppgår till 33.087 kvm (Allarp 1:12 = 9.659 kvm, Allarp 1:47= 23.428 kvm). I huvudsak är det gräsmatta eller ängsmark men det finns även nivåskillnader med bergspartier och spår från stenbrottet vilket ger platsen en säregen atmosfär. Grusade körvägar inom området.

Faciliteter:

Det finns totalt 52 anlagda campingplatser med el. Tömningsstation för gråvatten och wc finns i anslutning till servicehuset. På campingen finns stora grönytor, flera sittgrupper, grillplats, lekplats samt boulebana. Belysningsstolpar för allmän belysning.

Servicehuset:

Byggnaden som är uppförd i ett plan 1984 har indragen el och VA. Grundläggning med betongplatta på mark, stomme och fasad av trä. Isolerglasfönster. Taklanternin med glaspartier runt om. Delar av innertak med akustikplattor. Taklag av trä samt taktäckning med papp. 

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer och luft/luft värmepump kompletterat med en solcellsanläggning som värmer upp varmvattnet. Mekanisk ventilation resp. självdrag. 

Entré med allrum och öppet upp i nock till taklanterninen. Grovkök (flera diskbänkar) och kök (flera spisar). Separat samlingsrum med tv. Det finns fem duschar och fem toaletter samt bastu och tvättstuga. Golv med klinker resp. plastmattor.

Ytor:

Servicebyggnaden: ca 100 kvm

Yta är enligt taxeringsuppgifter. Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Driftskostnader

2021 enl. säljarens uppgifter

El Camping, servicehus, ca 19.000 kr exkl. moms.

VA: 31.620 kr exkl. moms. (x)

Renhållning: 16.470 kr exkl. moms.

Försäkring inkl. rörelse: ca 25.000 kr 

Anm. Driftskostnaderna avser delvis såväl Camping som Vandrarhemmet.

(x) Ang. Vattenförsörjning sker via borrad brunn i anslutning till Servicehuset som förser såväl Campingen som "Stationen" med färskvatten. Det finns en undermätare som mäter förbrukningen för Stationen. Eget avlopp via slutna tankar som töms av kommunen.

Såväl vatten som avlopp är godkänt. Hösten 2022 installerades kommunalt VA i området och fastighetsägaren kommer att inom kort erlägga anslutningsavgiften för Kommunalt VA avseende fastigheten där servicebyggnaden ligger (Allarp 1:12). Fastighetsägaren avser att avvakta med vidare åtgärder utan överlåter till ny ägare att fatta beslut och även bekosta ev. anslutning av själva servicebyggnaden till kommunalt VA. 

Verksamheten:

Friluftsliv med inriktning mot naturnära upplevelser har fått ett rejält uppsving sedan pandemin och hela branschen andas framtidsoptimism. Enligt säljaren är det beläggningsrekord för Skäralids camping 2022. Intresset från utländska gäster från företrädesvis Nederländerna och Danmark har ökat markant.

Verksamheten har bedrivits av nuvarande ägares familj sedan 2001 och är väl inarbetad både vad gäller camping och vandrarhem, med många återkommande gäster. Det finns möjlighet att förlänga säsongen och utveckla verksamheten

Beläggningsgrad för 6 månader (april-oktober)

Camping ca 7.300 gästnätter inkl. övernattningar utan el på Stationens mark vilken ej ingår i överlåtelsen.

Skäralids Camping & Vandrarhem omnämns som en av Sveriges bästa campingplatser 2021 hos Travellérs Choice Award. Ett prestigefullt pris som bygger på gästernas betygsättning.

Verksamheten avseende såväl campingen som vandrarhemmet uppfyller enligt Säljaren alla miljö- och myndighetskrav.

Campingen är medlem i SCR Svensk Camping.

I begäret pris ingår samtliga inventarier i fastigheterna. En förteckning över inventarier, maskiner  och annan utrustning kan översändas på begäran.

Övrigt:

Campingens hemsida: www.skaralid.com 

Visning:

V.g. respektera att visning av fastigheterna endast äger rum efter ök. med ansvarig fastighets­­­­­mäklare Peter Borgelin.

Kommunikationer

Närmaste samhällen är Röstånga resp. Ljungbyhed (5 km) och till centralorten Klippan som har all tänkbar service och allmänna förbindelser via buss eller tåg är det ca 10 km.  

Avstånd i övrigt från Skäralid: Helsingborg, 35 km, Kristianstad 80 km, Lund 50 kvm, Ängelholm 75 km.

Närservice

Kippans kommun ligger mitt i Skåne och gränsar till sju kommuner. Kommunen är känd för stora naturvärden och rekreationsområden. Invånarantalet uppgår till ca 17.000 personer. Kommunen har god service och erbjuder utbildning t.o.m. gymnasiet.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

Försäljningen avser en eller flera fastighetsöverlåtelser.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468