Byggnaden på Städet 2
Nora
Industri/Verkstad
Adress:
Gjuterivägen 1 & 2
Pris:
8 400 000 kr
Bruttoarea:
1 813 Kvm

Två Industrifastigheter i Nora med många möjligheter, priset gäller båda fastigheterna

Fastigheterna är belägna i Nyttorp industriområde som ligger i norra delarna av centrala Nora. Försäljningen omfattar två fastigheter (11 890 kvm + 9 982 kvm). På ena fastigheten finns en byggnad i suterräng. Väggar och bjälklag är i betong. Byggnaden inrymmer verkstad, kontor och lager.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen i norra delen av centrala Nora. Fastigheterna är 21 872 kvm delvis inhägnad mark. Fastigheten Städet 2 är bebyggt och Städet 1 är obebyggd. Gott om parkeringsytor. Byggnaden utgör 1 813 kvm med utmärkta kontor/lager/produktionsutrymmen. Generös takhöjd om cirka 7 meter. Byggnaden har totalt fyra portar med rymlig höjd. 

Nuvarande fastighetsägare, som idag själva använder hela byggnaden, kan tänka sig att vara kvar som hyresgäst om köparen så önskar.  

Planlösning

Industri och produktionsbyggnad i en stor sammanhängande byggnad i en till två plan. De olika delarna nyttjas för produktion, lager, verkstad, garage, m.m. Våningsplanen förbinds med trapphus. Totalt 4 industriportar vilket möjliggör att byggnaden flexibelt kan uppdelas till fler enheter för olika hyresgäster om man så önskar. Nästan alla ytor är pelarfria med stora öppna ytor och med varierande takhöjden om 6-7 meter. Byggnaden innehåller två traverser för logistik och hantering. Tvätthall med golvrännor kopplade till oljeavskiljare. Byggnaden passar med sin planering och egenskaper för en väldigt bred målgrupp av verksamheter, alltifrån lager, industri och produktion till garage och logistik. Byggnadens östra del har kontor och personalutrymmen med omklädningsrum, dusch och bastu. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Joakim Winthergard
Joakim Winthergard Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84