Två attraktiva fastigheter på Oxelgrensvägen
Södertälje
Industri/Verkstad
Adress:
Oxelgrensvägen 7, 9 & 14
Åsatt fastighetsvärde:
31 000 000 kr
Bruttoarea:
2 056 Kvm

Två industrifastigheter på attraktiv adress!

Två industrifastigheter med utvecklingspotential. Attraktivt läge inom Oxelgrenshagen, invid Weda handelsområde/ Morabergs industriområde.

Fastighetsbeskrivning

Två fastigheter;

Buffeln 12:
Fastigheten är belägen på Oxelgrensvägen 7 & 9. Byggnaden är uppförd 1971.
Area för tomten är 8 392 kvm.
Area för industriyta är 1 040 kvm.
Area för kontorsyta är 80 kvm.

Plus en oisolerad kallagerbyggnad uppförd under senare år.

Den är taxerad som Industrienhet, annan tillverkningsindustri (426) och Industrienhet, övrig byggnad för radiokommunikation (443).


Mullvaden 8:
Fastigheten är belägen på Oxelgrensvägen 14. Byggnaden är uppförd 2002.
Area för tomten är 2 130 kvm.
Area för industriyta är 869 kvm.
Area för kontorsyta är 67 kvm.

Den är taxerad som Industrienhet, metall- och maskinindustri (423).

Planlösning

Buffeln 12:
Fastigheten har en stor tomt om 8 392 kvm som är omgärdad av staket med två stora grindar för fordon och en mindre grind för personer. Mycket bra asfalterad uppställningsyta som är lättanvänd samt med enkel access mot gatan. 
Fastigheten har en bra disposition med stora industriytor, finns stor potential. Fastigheten säljes vakant.
Detaljplanen medger större byggnad än nuvarande.

Mullvaden 8:
Fastigheten är omgärdad av staket med stor grind.
Fastigheten används främst för lackering, målning och blästring. Fastigheten säljes vakant, alternativt kan nuvarande verksamhet fortlöpa om det ligger i köparens intresse.

 

Omgivning

Belägen inom Oxelgrenshagen, invid Weda handelsområde/ Morabergs industriområde.

Kommunikationer

Området trafikeras av lokala busslinjer.

Fastigheterna är belägna med nära access till E4/E20 och cirka 3 km från Södertälje C. 

Närservice

I området finns handelsplats med bl.a. livsmedelsbutik och detaljhandel.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till, Indikativt bud senast, Loi samt due dilligence start senast, Överlåtelseavtal tecknas senast, Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Hampus Tapper
Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86