Sida med omgivning
Värmdö
Bostadsfastighet
Adress:
Älvsalavägen 1
Bruttoarea:
1 502 Kvm

Utvecklingsfastighet Värmdö

Vårdtaxerad fastighet belägen i Älvsala, vid Bullandö Marina, Värmdö. Byggnader om 1 500 kvm. Planer finns för byggnation av ca 20 lgh.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är för närvarande taxerad som vårdenhet (befriad från fastighetsskatt), då det nyligen bedrivits HVB-verksamhet på platsen. För tillfället nyttjas fastigheten av olika företag som hyr lokaler i byggnaderna.

För området finns ett pågående planarbete hos Värmdö Kommun. Planområdet, bestående av ca 850 fastigheter, ingår i ett för Värmdö Kommun prioriterat förändringsområde (PFO).  Syftet är att möjliggöra ytterligare permanentboende i området, med utbyggt kommunalt VA, utökade byggrätter, etc. Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och befinner sig i granskningsskede (hösten 2021). Laga kraft bedöms kunna ske under 2022. Se bifogad planbeskrivning med aktuell fastighets specifika förutsättningar beskrivna på sid 32.

Planlösning

Fastigheten nås via grusbelagd uppfart från Älvsalavägen. Parkering på grusad gårdsplan för ett 20-tal fordon.

Tomten är mestadels plan med planteringar, gräsytor, parkering och uppställning.

Huvudentré till byggnaden från parkeringen, fler entréer finns.

Fastighetens består av två sammanbyggda ladugårdsliknande huskroppar/flyglar. Den totala arean uppgår till ca 1 500 kvm. Byggnaderna är placerade med nivåskillnad, där höger flygels nedervåning är i nivå med vänster flygels övervåning.

Vänster flygelbyggnad utgörs av en stor oinredd yta med sällskapsutrymmen samt ett antal rum/lägenheter och ett antal wc/badrum. Nedre plan inredd för bl.a. gym, dusch och förråd.

Anslutningsdelen mellan flyglarna inredd med enklare kök, stort sällskapsutrymme, ett antal wc samt ett antal rum/lägenheter.

Höger flygelbyggnad har tidigare nyttjats som privatbostad och är på undervåningen vackert inredd med lägenheter/rum, wc, stor separat entré, stor matsal och stort kök. Dubbeltrappa till övervåningen som har härlig takhöjd och rymd med större sällskapsutrymme, och flera lägenheter/rum, badrum och wc.

 

Omgivning/Natur

Ca 1 kilometer till Bullandö Marina med bl.a. restaurang, butiker, café och padel.
Ca 10 km till Hemmesta C.
Ca 14 km till Mölnvik.
Ca 39 km till Stockholm C.

Kommunikationer

SL-buss trafikerar Bullandövägen, med hållplats ca 300 meter från fastigheten.

Övrigt

Nuvarande ägare har i samråd med kommunen drivit planer för framtida byggnation. Planerna består i att bygga om och inreda nuvarande byggnader med ca 20 st. lägenheter för permanentboende med en BOA om närmare 1 500 kvm. Se bif. planer och ritningar. Antalet möjliga lägenheter är bl.a. beroende av parkeringslösning.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, inlämnande av indikativt bud, DD, tecknande av avtal samt tillträde sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Gustav Sandström
Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90