Utvändig bild
Strängnäs
Industri/Verkstad
Adress:
Mariefredsvägen 50
Åsatt fastighetsvärde:
22 000 000 kr
Lagerarea, varm:
2 100 Kvm

Vakant industrifastighet med bygglov för 9 st "industrifack"

I attraktiva Storängens industriområde med cirka 2 km till centrala Strängnäs ligger denna vakanta industrifastighet med en befintlig byggnad om 2 100 kvm samt bygglov för 9 st “industrifack”.

Fastighetsbeskrivning

I attraktiva Storängens industriområde ligger denna industrifastighet om totalt 7 916 kvm. Gällande detaljplan medger småindustri, garage och lagerändamål.

Den vakanta byggnaden om 2 100 kvm är idag fördelat på på två våningar med merparten kontorsutrymmen på det övre planet samt lager och verkstadsutrymmen på det nedre planet. 

På den outnyttjade delen (cirka 3 500 kvm) finns det ett beviljat bygglov för 9 st "industrifack" (se bilder i prospekt).

 

Omgivning/Natur

Näromgivning utgörs av industrier och handel samt på lite avstånd även bostadsbebyggelse. Kollektiva kommunikationer finns inom gångavstånd.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52