Flygbild på fastigheten
Eskilstuna
Bostadsfastighet
Adress:
Hallströmsgatan 7
Pris:
6 250 000 kr
Hyresintäkt:
498 180 kr/år
Bruttoarea:
247 kvm
Markareal:
514 kvm

Välskött och friköpt hyresfastighet i centrala Eskilstuna

Välskött hyresfastighet i centrala Eskilstuna med fyra lägenheter om vardera 53 kvm samt två uthyrningsrum med eget badrum och kök/pentry om vardera 30 kvm. Total uthyrningsbar yta är 272 kvm.
Hyresintäkten är idag 498 180 kr/år (+ cirka 4% för hyreshöjning för 2024) inkl 5 st P-platser. Uppvärmning sker via bergvärme.

Fastighetsbeskrivning

Välskött hyresfastighet om 272 kvm fördelat på 4 lägenheter om cirka 53 kvm samt 2 st uthyrningsrum i källaren om vardera cirka 30 kvm.

Renoveringar:
1987 - Totalrenovering av all VVS och el. Mekanisk ventilation installerades. Samtliga fönster byttes ut och har sedan dess regelbundet målats om utvändigt.  Kök och badrum renoverades samt ny parkett i samtliga lägenheter. Fasaden tilläggsisolerades och putsades, ny dränering, nya uppmurade väggar under mark.
2002 - Kök och badrum total renoverades, vilka därefter har renoverats på nytt och samtliga lägenheter har fått duschkabin och ny inredning. Uthyrningsrum till höger har fått eget badrum.
2010 - Uthyrningsrum till vänster totalrenoverades, nytt trinettkök och nytt badrum.
2011 - Lägenhet 1102 fick nytt badrum
2014 - Lägenhet 1002 fick nytt badrum
2015 - Lägenhet 1001 fick nytt badrum
2019 - Parkeringsplatser blev asfalterade
2021 - Plank mot Björnströmsgatan
2022 - Ny dräneringspump i samband med byte av huvudstam. 

Generellt har byggnaden underhållits väl med löpande ommålningar i lägenheterna och utbyte av vitvaror när det ansetts vara nödvändigt.

Besiktningsprotokoll från maj 2023 finns. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en "rak" fastighetsaffär med lagfart. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, Bud, Loi, due dilligence, överlåtelseavtal samt tillträde enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52