• Vy över fastigheten med dess byggnader
  • Lager med inkörsportar
  • Utarrenderad uppställningsyta
Enköping
Lager/Kontor
Adress
Myrangatan 11
Åsatt fastighetsvärde
9 500 000 kr
Uthyrbar area
768 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
764 582 kr/år

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Välskött och fullt uthyrd kontors-/lagerfastighet i Enköping

Mycket välvårdad och fullt uthyrd kontors/lagerfastighet i attraktiva Myranområdet – ett industri och handelsområde cirka 2 km norr om Enköping centrum och direkt anslutning till E18.

Fastighetsbeskrivning

Flexibel och välskött kontors- och lagerfastighet med en total yta om 768 kvm fördelat på kontorsarea om 508 kvm och lagerarea om 260 kvm. 

På fastigheten finns en kontorsbyggnad med 13 arbetsrum, konferenslokal, data/undercentral samt personalutrymmen. Byggnaden är uppförd i ett plan med delvis inredd övervåning med ett arbetsrum.

På fastigheten finns även en uppvärmd lageryta om 260 kvm med tillhörande kontors/konferensyta om cirka 48 kvm. Lagerytan är pålad och med extra armerad betongplatta för tung belastning. Två inkörsportar med höjd på 4,9 meter och bredd 4,5 meter. Lagret har en takhöjd om cirka 7,1 meter.

Fastigheten är belägen på hörntomt med gästparkeringar vid entrén. Baksidan är helt inhängnad. Gallergrindar finns för infart till baksidan. 

Genomförda investeringar/renoveringar sedan 2011 - se bilaga.

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Byggnaderna är är fullt uthyrda till 2 st hyresgäster samt ett lägenhetsarrende. 

Årshyran är cirka 764 582:- + moms. Värme och vatten ingår i hyran. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.