Stabil grund

Lutande golv, sprickbildningar, fukt, dålig lukt? Indikatorer som tyder på att något är fel och sannolikt behöver åtgärdas.
Hus rör på sig, sprickor uppstår. Ibland är det enkelt åtgärdat med lite ytskiktsrenovering. De stora problemen (och höga kostnaderna) uppstår när bärande delar är skadade.
Avlopp, ledningar, rör och stammar som inte är täta kan orsaka enorma skador. Inte sällan läcker det endast lite grann, vilket medför att skadorna kanske inte alltid syns men som när de väl uppdagas efter kanske flera års droppande kan ha gjort stor skada.

Ett beprövat alternativ till stambyte kan ofta vara relining. Ett annat, liknande problem, är när sula, betongplatta eller grund drabbats av sättningsskador. En svårhanterlig problematik som ofta innebär stora ingrepp, stillestånd och kanske evakuering.
I detta Nyhetsbrev beskriver vi en innovativ cellplastteknik som kan åtgärda de flesta av denna typ av skador.

Hur undvika dessa typer av skador? Som alltid, sunt förnuft brukar hjälpa. Lyssna på dina hyresgäster. Regelbundna kontroller och besiktningar. Och att inte vara dumsnål, att inte vänta för länge eller inte ta varningssignaler på allvar. Att lappa och laga blir i regel kostsamt i längden.
I samband med överlåtelse är det skönt med en stabil grund. Det är avgörande att åtgärda sådana
här typer av skador, för att i stället fokusera på andra, positiva egenskaper.

Noterat

Från Fastighetsvärlden noterar vi att IKEA har flyttat från gallerian Hälla i Västerås till handelsområdet Erikslund på andra sidan staden. Hälla värderades som högst till 303 miljoner kronor. Nu har gallerian sålts, utan IKEA som hyresgäst. Värdet har rasat markant, till 118 mkr, en minskning på dryga 60%.

Goda grannar kan vara guld värda….

Bevaka marknaden med Fastighets-agenten

Ni blir en av de som först underrättas om det aktuella marknadsutbudet. Ni får digitala utskick vid nyinkomna objekt.

Anmäl er på: https://bjurforsnaringsliv.se/bevaka-marknaden/

Problem med sättningsskador?

Sättnings skador

Idag kan man utföra mark- och grundförstärkningar samt lyft av grundkonstruktioner helt störningsfritt med mycket god och respektabel anpassning till aktuell verksamhet i fastigheten.

Oavsett vilka deformationer som uppstått i tex grus, morän, eller som i lera, torv eller gyttja har Stab Tech AB utvecklat en överlägsen teknik samt arbetssätt i mark- och grundförstärkning.

Emil Belfrage

Hur vet man att fastigheten måste grundförstärkas?

En grundförstärkning behöver genomföras så snart det uppkommer sprickor i grundkonstruktion eller om golven i byggnaden börjar luta.

Varför skall man utföra grundförstärkning?

En grundförstärkning är ovillkorlig i en byggnad där grunden inte klarar av att ta upp kraften från byggnaden och som därmed deformeras, skadas eller spricker.
Detta visar sig oftast i kommersiella fastigheter genom att golven börjar luta eller sprickor uppkommer i grunden.

Hur går arbetet till?

Innan utförandet genomför Stab Tech en mycket grundlig besiktning av fastigheten och omgivande markförhållanden. Med insamlad fakta från besiktningen tas en åtgärdsplan fram. I fall där markförhållanden eller skadorna på fastigheten är av komplicerad karaktär samråder alltid Stab Tech AB med sakkunnig konsult för att alltid kunna säkerställa en högpresterande åtgärd som uppfyller de absolut högsta kraven på funktion, beständighet och livslängd.

Väl på plats injekteras en specifik expanderande geopolymer genom 12 mm rör i marken under högt tryck. Den befintliga underliggande fraktionen blandas upp med geopolymeren och skapar därmed en undergjutning.
Egenvikten på geopolymeren är 70 kg/m3 och besitter en lyftkraft från 40 ton/m2 upp till 500 ton/m2.

Materialet är 100% miljöneutralt och används i bred omfattning inom statliga och kommunala förvaltningar.

Påverkas fastigheten något efter en grundförstärkning?

Nej, när Stab Tech AB är klara med arbetet och lämnar platsen kan fastigheten användas precis som vanligt och några synliga spår på att vi varit där syns inte heller.

Hur hållbart är det, måste det upprepas?

Under förutsättning att Stab Tech AB får tillgång till all nödvändig information inför en entreprenad ska åtgärden inte behöva upprepas. Däremot vet man aldrig vilka yttre faktorer som i framtiden kan påverka fastigheten eller resultatet av entreprenaden.

Har du några slutord till fastighetsägare som funderar på att använda denna metoden?

– I jämförelse med traditionella reparationsmetoder behöver våra kunder inte upphöra med den pågående verksamheten i fastigheten under reparationstiden.

– Vi lämnar så gott som inga spår efter utförd reparation.

– Vi utför arbetet efter dina önskemål.

– Metoden är värdehöjande för fastigheten.

Vi tackar Emil Belfrage för en givande pratstund

Relining

ett alternativ till stambyte

I takt med att en fastighet blir äldre kommer tidpunkten närmare när avloppssystemet är uttjänt och risken för läckor ökar. Att många drar sig för ett stambyte är förståeligt eftersom det kan bli en både kostsam och besvärlig operation.

ReliningEtt alternativ till att riva ut de gamla avloppstammarna vilket ofta medför att badrumsgolv måste bilas upp och nya badrum installeras är att utföra sk relining eller rörinfodring. Detta är en metod där de gamla rören rensas för att därefter förses med en ny insida av något plastmaterial.

Två vanliga metoder är Coating där t ex polyester eller epoxi sprutas eller borstas på insidan av rören. Den andra metoden är Lining där en ”strumpa” indränkt i plastmaterial skjuts in i rören för att sedan härda. Fördelen med den senare metoden är att ett självbärande rörsystem erhålls även om det gamla systemet var i dåligt skick med hål och sprickor.

Tidsmässigt tar det bara några dagar att utföra relining medan ett traditionellt stambyte med uppbilade golv och nya tätskikt i badrum lätt kan ta flera månader.Kostnadsmässigt ligger uppgivna kostnader för relining på mellan 20 000 till 40 000 kr per lägenhet medan ett stambyte kan kosta ca 200 000 kr per lägenhet, dock ingår då nya tätskikt i badrummen.

Naturligtvis varierar kostnaden stort från fastighet till fastighet där ett högt hus med få stammar är billigare att renovera än ett lågt med flera stammar även om antalet lägenheter är detsamma. En relevant fråga i sammanhanget är om relining håller. I en utredning från 2011 med ca 300 undersökta projekt var det bara ett där reliningen börjat spricka inom tio år. De flesta leverantörer ger 10 års garanti och bedömer livslängden till upp till minst 50 år. Trots detta är några försäkringsbolag skeptiska till metoden och förordar ett traditionellt stambyte.

Vilken metod som väljs är en smaksak men generellt kan sägas att om badrummen ändå behöver bytas ut så är det kanske lika bra att göra ett vanligt stambyte men om badrummen är i bra skick med hela tätskikt så kan relining vara ett kostnadseffektivt alternativ.