Allarpsvägen
Kristianstad
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Allarpsvägen 11
Pris:
11 500 000 kr
Bruttoarea:
1 135 kvm

Affärsfastighet Kristianstad - Arkelstorp - Ica-butik

Utmärkt förvaltningsobjekt med sjuårigt hyresavtal.

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:

I Arkelstorp som tillhör Kristianstads kommun bedrivs sedan flera decennier en ICA-butik som lär vara en av de mer lönsamma i Skåne. Nuvarande fastighetsägare drev framgångsrikt ICA Nära butiken under åren 2003 -2019. År 2017 vann butiken det prestigefyllda priset "Guldkompassen" i konkurens med 670 andra ICA Nära butiker.

I samband med att fastighetsägaren sökte sig vidare för att ta över en större ICA butik i södra Sverige fattades ett beslut att överlåta verksamheten i Arkelstorp till en ny ICA-handlare 1 januari 2020. Den nya handlaren har framgångsrikt fortsatt att driva verksamheten sedan 2019 och 1 januari 2022 skrevs ett nytt hyreskontrakt på sju (7) år.

Den "nya" ICA-handlaren har lyckats väl och verksamheten visar goda resultat såväl när det gäller omsättning som resultat. Fastighetsägaren har beslutat sig för att fokusera på sin nya butik i södra Sverige och önskar överlåta fastigheten (fastigheterna).

Fastigheterna:

Försäljningen omfattar fyra (4) fastigheter varav en är bebyggd med ICA-butiken och övriga tre utgörs av obebyggd mark. Fastigheterna bildar en gemensam helhet och den sammanlagda markarealen uppgår till 5.998 kvm.

Fastighetsbeskrivningar:

1. Kristianstad Arkelstorp 1:17 med adress Allarpsvägen 11, 291 55 Arkelstorp

Friköpt tomt om 1.774 kvm. Fastigheten har typkod 325, hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Tax.värde kr 2.354.000 varav byggnad 2.066.000

Obebyggd yta med asfalt resp. grus. P-platser i anslutning till ICA-butikens västra gavel samt mot Allarpsvägen där det även finns ett skyddsräcke mot genomfartsledens trafik. Byggnadens baksida med varumottagning via skjutport m.m. Det finns en varuhiss som nyttjas för förflyttning av varor till och från butiksdelen i anslutning till varumottagningen.

Byggnaden som är uppförd i ett plan med hel källarvåning i suterräng är enligt taxeringen uppförd såsom försäljning/livsmedelsbutik/lager/lägenhet 1968. Byggnaden har byggts om i omgångar och idag är där endast butiks-, personal, kontor och lagerytor i fastigheten.

Grundläggning med utbredd betongplatta på mark. Stomme av mursten, pelare och takbalkar av stål. Bjälklag över suterrängplanet av betong. Fasad med murad fasadsten typ Mexitegel. Delar av fasaden med puts resp. trä. Isolerat taklag av profilerad plåt med yttertak av papp. Fönster- och entrépartier med isolerglas av aluminium. Delar av byggnaden har fönster med bågar av trä.

Butiksdelen värms upp via återvinningsvärme kopplad till kyl och frysar i butiksdelen. Systemet kompletteras med luft/luft värmepumpar och vid extrem kyla kompletteras uppvärmningen av ett elbatteri. Kontor, wc samt personalrum m.m. värms upp av samma system kompletterat med separata vattenburna radiatorer. Mekanisk ventilation med till- och frånluft med återvinning kopplad till uppvärmningen. Det finns även möjlighet till komfortkyla.

Butiksbyggnaden är ändamålsenlig och uppfyller alla krav som finns för en livsmedelsbutik. Kyl och ventilationsaggregat är placerade servicevänligt i suterrängdelen.

Invändigt är det en traditionell ICA butik med öppen planlösning som delas av via hyllsystem och kyldiskar m.m. Separata kylrum, lagerytor och personalutrymmen såsom kontor, omklädningsrum wc etc. Delar av suterrängplanet nyttjas som lager, kontor och personalutrymmen m.m. Varumottagning sker från baksidan av byggnadens suterrängdel.

EL & VA:

Fastigheten Arkelstorp 1:17 är ansluten till kommunalt VA och har inkommande el med 80 ampere huvudsäkring. Övriga fastigheter saknar såväl el som VA.

Ytor:

Enligt taxeringen uppgår den totala lokalytan till 1.135 kvm. Någon kontrollmätning är ej genomförd. Hyresavtalet omfattar 780 kvm butiks-, lager- och personalyta fördelat på hela gatuplanet samt delar av källarplanet som delvis är i suterräng.

Därutöver finns ytterligare ca 355 kvm lokalyta i suterrängplanet som är vakant och disponibel för eget bruk eller uthyrning. Lokalerna som har ingång från gårdssidan och är i behov av renovering har tidigare nyttjats som karamellfabrik, lager för ett måleri, antikhandel m.m.

2. Kristianstad Arkelstorp 1:3

Friköpt tomt om 1.186 kvm. Typkod 210, Småhusenhet, enbart tomtmark.

Enligt Taxeringsbeslut 2021 är fastigheten sammanförd med fastigheten Kristianstad Oppmanna-Tollarp 1:15. Det totala tax.värdet för bägge fastigheterna är kr 217.000.

3. Kristianstad Oppmanna-Tollarp 1:15

Friköpt tomt om 2.007 kvm. Typkod 210, Småhusenhet, enbart tomtmark.

Enligt Taxeringsbeslut 2021 är fastigheten sammanförd med fastigheten Kristianstad Arkelstorp 1:3. Det totala tax.värdet för bägge fastigheterna är kr 217.000

Avtalsservitut för ledning m.m.

4. Kristianstad Arkelstorp 1:80

Friköpt tomt om 1.031 kvm. Typkod 210, småhusenhet enbart tomtmark.

Enligt Taxeringsbeslut 2021 uppgår Tax.värdet till kr 75.000.

Avtalsservitut för gång- och cykelväg m.m.

Bygglov:

Det är inte utrett om där finns ytterligare byggrätt på fastigheterna men det är inte osannolikt att en eller flera komplementbyggnader (t.ex. lager) kan uppföras i framtiden. Enligt preliminära uppgifter från Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad har det tidigare funnits byggnader på Arkelstorp 1:3 resp. Arkelstorp 1:80.

Underhåll:

Omkr. 2011 förnyades yttertaket med ny papp. 2014 genomfördes en omfattande renovering av fastigheten som bl.a. innefattade ny ventilation, ny el samt iordningställning av nya parkeringsytor. Renoveringskostnaden uppgick till 10MSEK enligt säljaren.

Hyreskontraktet:

Nuvarande hyreskontrakt tecknades 2022-01-01 och löper till 2028-12-31 med hyresgästen PMO Livs AB. Hyreskontraktet avser endast fastigheten Arkelstorp 1:17. Årshyran uppgår till kr 651.300/år exkl. mervärdeskatt (moms).

Fastighetsskatten ersätts enligt särskild fastighetsskatteklausul. Årshyran är fast under hyresperioden och saknar index.

Hyresgästen:

ICA butiken drivs av PMO Livs AB som hyr lokalen av fastighetsägaren sedan 1 januari 2020.

Omsättningen 2021 uppgick till 41MSEK netto och butiken är en av de butikerna med högst rörelsemarginal utav ICA enheterna i Sverige enligt uppgift i Daglivarunytt (nr 1 november 2021).

Inventarier/maskiner/butiksinredning:

Alla inredning som avser själva butiken såsom kyl- och frysdiskar, hyll- och kassasystem m.m. tillhör hyresgästen. Även brandlarmet tillhör hyresgästen.

Driftskostnader:

Hyresgästen svarar för merparten av alla löpande driftskostnader.

När det gäller underhåll och reparationer framgår det av särskild ansvarslista som utgör bilaga till hyreskontraktet vem som svarar för vad. Generellt gäller att fastighetsägaren svarar för all utemiljö inkl. gräsklippning och snöröjning, utvändigt underhåll av byggnaden inkl. portar, dörrar och fönster och invändigt ingår delvis underhåll av VA, värme- och ventilationen m.m.

Driftskostnader 2021 enl. säljarens uppgifter:

Försäkring: 8.000 kr

Fastighetsskötsel 25.000 kr

Reparationer 25.000 kr

Planerat underhåll 25.000 kr

Övrigt 8.000 kr

Fastighetsskatt 24.000 kr (ersätts av hyresgästen enligt särskild klausul)

Pantbrev:

Fastigheterna är samintecknade och det finns två (2) uttagna inteckningar om sammanlagt kr 8.200.000.

Försäljningen:

Försäljningen omfattar fyra fastigheter och samtliga har Reer Livsmedel AB, 556612-4177 som lagfaren ägare. Säljaren som har fri prövningsrätt önskar avyttra samtliga fastigheter till en och samma Köpare.

Visning:

V.g. respektera att visning av fastigheten endast äger rum efter ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Omgivning/Natur

Arkelstorp är en välkänd tätort som är känd för vacker natur och närhet till flera sjöar och vattendrag. 

Kommunikationer

Till Kristianstad är det ca 20 km, Hässleholm ca 30 km, Helsingborg resp. Lund ca 80 km, och till Malmö ca 100 km. Tätorten har bussförbindelser till Kristianstad. 

Närservice

I Arkelstorp finns grundskola, bibliotek, friluftsbad och en vårdcentral. Kristianstads kommun är känd för goda rekreationsmöjligheter med närhet till Sjöriket. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren har fri prövningsrätt och förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468