E6 har ett trafikflöde om ca 50.000 bilar per dygn!
Ängelholm
Industri/Verkstadsfastighet
Adress:
Helsingborgsvägen 574
Pris:
49 000 000 kr
Bruttoarea:
4 720 kvm

Exklusiv industrifastighet gränsande till E6 vid handelsområdet E-city

50.556 kvm industritomt vid E6 bebyggd med exklusiv industribyggnad om 4.720 kvm med ytterlligare byggrätt om 15.700 kvm strax söder om Boozt e-handelsfastighet i Varalöv.

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:
På fastigheten finns en exklusiv kontors- lager- och verkstadsbyggnad  om ca 4.700 kvm byggnadsyta uppförd i ett resp. två plan 2006 av nuvarande ägare som även bedriver egen verksamhet (Trädgårdsteknik) i fastigheten. Fastigheten gränsar mot E-handelsföretaget Boozt i norr och delar gräns med E6 i öster. 

Tomtarealen uppgår till 50.556 kvm och under 2023 fastställdes möjligheterna till en kompletterande nybyggnation om drygt 15.700 kvm kontor, lager, verkstadslokaler. 

Fastighetsägaren kan tänka sig att överlåta fastigheten tom eller hyra lokalytor efter ök. om så önskas. Försäljningen kan efter ök. även delas upp i två fastigheter där den obebyggda delen resp. den bebyggda avyttras var för sig.

Området:
E-handelsområdet E-City Ängelholm blev särskilt omskrivet och uppmärksammat i samband med att Boozt lagerbyggnad om drygt 43.000 kvm lageryta, uppfördes av fastighetsbolaget Catena omkr. 2016. Satsningen blev prisbelönt som årets logistiketablering 2017 och under de senaste åren har flera nyetableringar genomförts i e-handelsområdet som gränsar till E6. På gångavstånd finns Hotell Erikslund med 130 hotellrum, restaurang, gym, spa och konferensmöjligheter m.m. Enligt Trafikverket passerar ca 50.000 bilar per dygn fastigheten via E6. 

Tomt:
Den friköpta fastighetens markareal uppgår till 50.556 kvm. Tomten gränsar mot E6 i öster och mot Helsingborgsvägen i väster samt ligger strax söder om Boozt:s e-handelsfastighet. Tomten är hårdgjord med makadam mot Helsingborgsvägen och förberedd för asfaltering. Det finns även färdiga dagvattenbrunnar etc. Det finns en elektrisk skjutgrind mot Helsingborgsvägen.

Byggnation:
Industribyggnaden är uppförd år 2006 i ett plan och mäter utvändigt 40x102 meter.

Byggnaden har ett spektakulärt entréparti av glas mot Helsingborgsvägen som omfattar hela 600 kvm. I marken framför glaspartiet finns ett avancerat belysningssystem som kan lysa upp den påkostade fasaden med möjlighet att skifta färg etc. Invändigt karaktäriseras hela byggnaden av hög takhöjd (ca 7.8 meter under balk) och öppna planlösningar. En inredning av ett entresolplan om ca 600 kvm avsett för konferens- och kontorsändamål pågår.

Grundläggning med gjuten betongplatta som är dimensionerad för hög belastning (enligt säljaren är betongplattan 150 mm tjock och klarar en punktlast på 50 kN 5 ton). Stomme med bärande stålpelare, bjälklag av betong, takstolar av stål av fackverkskonstruktion, yttertak av butanduk. Fasader och tak med isolerade s.k. sandwichelement av fabrikat ThermiSol. Två industriportar i södra gaveln samt en i norr. De elstyrda industriportarnas mått är 5x4.7 meter. 

Uppvärmning: Hela byggnaden har vattenburen golvvärme i bottenplanet, typ PEX, kopplat till en luft-/vatten värmepump av fabrikat Semtic 70kWh. Byggnaden är välisolerad och har enligt säljaren ett U-värde om 0.20 i väggar och tak. Värmepumpen, som är placerad i en friliggande panncentral, har nyligen erhållit nya kompressorer, kompletteras av en reservkraftkälla bestående av ett dieseldrivet kraftverk, typ Greenpower om 100kVA 80KW med tank för 6 kubik eldningsolja. Värmeanläggningen, som även kan drivas med gas är dimensionerad för att kunna kompletteras med fler värmepumpar vid kommande nybyggnation. 

Inkommande El: 200 Amp. Elcentralerna har KNX styrning. 

VA: Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Avledning av dagvatten sker idag via en utgrävd damm med tillhörande brygga där det finns ett separat pumphus. Dammen är naturskönt inbäddad i grönska och där finns inplanterad regnbågslax.  Enligt fastighetsägaren kommer dammen även ha kapacitet för att ta hand om dagvatten för kommande nybyggnation. Det finns enligt fastighetsägaren rikligt med vatten och spolvatten tas idag via dammen. 

Ventilation: Byggnaden har ett mekaniskt ventilationssystem som även omfattar det stora glaspartiet i anslutning till entrén mot Helsingborgsvägen. 

Interiör: Byggnaden karakteriseras av öppen planlösning. I anslutning till den storslagna entrén med glas från golv till tak finns en stor utställningshall. Därutöver finns det två verkstadshallar med traverser om 2 resp. 3 ton (fabrikat ABUS). I ena hallen finns en separat personaldel med kök, matsal wc, omklädningsrum, duschar, förråd. etc. Hela byggnaden har i huvudsak gjutna betonggolv med polerade ytskikt.

Entresolplan om 600 kvm är delvis färdigställt i byggnadens norra del. Det är planerat för en hiss och separat trappa. Bjälklaget för entresolplanet är gjutet med betong och kan enl. fastighetsägaren belastas med 300 kg/kvm.

Industribyggnaden har indragen fiber som levereras av Bjäre kraft. 

Fastigheten har ett avancerat larmsystem med kameraövervakning.

Friliggande panncentral: Byggnaden är uppförd i ett plan och har grundläggning med betongplatta på mark, stomme och fasad med murblock/tegel  samt taktäckning med kanalplast.

Ytor: 
Enligt fastighetsägaren uppgår ytorna i huvudbyggnaden till totalt 4.720 kvm fördelade enl. följande:

- Kontor, personalutrymmen 600 kvm
- Förråd/lager 600 kvm
- Utställningsyta 880 kvm
- Industrilokaler 2.040 kvm
- Konferens, entresolplan under inredning, 600 kvm

Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Taxering 2023:
Fastigheten har typkod 426, Industrienhet, annan tillverkningsindustri och det totala taxeringsvärde uppgår till 12.783.000 kr.

Byggmöjligheter: 
En ny detaljplan är framtagen 2023 för fastigheten vilken medger en nybyggnation om drygt 15.700 kvm lokalyta för industri-, handel-, lager- samt kontorsändamål. Planen med tillhörande bilagor och ritningsunderlag översänds separat. Det finns två alternativa byggmöjligheter, dels en nybyggnation med friliggande byggnad om 13.725 kvm byggnadsyta, dels ett alternativ där en tillbyggnad om 15.718 kvm byggnadsyta genomförs av befintlig byggnad. 

Hyreskontrakt: 
Fastigheten kan överlåtas tom eller delvis uthyrd.

Fastighetsägaren bedriver idag flera verksamhet i fastigheten. Bolaget Bevattningsteknik, kan stanna kvar som hyresgäst i delar av fastigheten. Om en ök. nås så kan ca 1.200 kvm frigöras åt den nya ägaren. Resterande ytor kan hyras av Bevattningsteknik.

Övrigt:
Fastigheten är registrerad för mervärdeskatt (moms).

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

 

 

 

Kommunikationer

Det finns busshållplatser med förbindelser till Ängelholm, Helsingborg, Åstorp m.m.

Avstånd: E6: 300 meter. Ängelholm 7 km, Höganäs 20 km, Helsingborg, 25 km, Båstad 30 km, Halmstad, 55 km, Lund 60 km, Malmö 80 km samt Göteborg 200 km. Det är endast ca 250 meter till Hotell Erikslund med 130 hotellrum, restaurang, spa och konferensmöjligheter m.m.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att antingen genomföras som fastighets- eller bolagsaffär efter ök. mellan säljare och köpare. I det fall det blir en bolagsaffär kommer aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468