Vy över fastigheten
Falun
Bostadsfastighet
Adress:
Frejavägen 5-9
Åsatt fastighetsvärde:
55 500 000 kr
Bruttoarea:
2 067 Kvm

Fullt uthyrd bostadsfastighet i Falun

En mycket välskött fastighet med attraktivt läge i Falun. 43 lägenheter (varav 22 st “uthyrningsrum”), hel källare, 17 st varmgarage, förråd och gemensamma utrymmen.

Fastighetsbeskrivning

På fastigheten finns fyra huskroppar fördelat på 3 våningsplan som totalt innehåller 43 lägenheter, varav 22 st är sk "uthyrningsrum" om vardera 20 kvm. Samtliga lägenheter är uthyrda med tills vidare kontrakt. 

Hyresintäkt för bostäderna uppgår till 2 733 070:-/år därutöver tillkommer hyresintäkter för varmgarage och p-platser med 108 000:-/år. 

Välskött fastighet som senaste åren genomgått följande renoveringar:

1983/84 - Tilläggsisolering, ny fasadbeklädning, nya balkonger, samt byte av betongpannor

1993 - Ny dränering av fastigheten med nya dagvattenledningar

1994 - Installation av berggrundvärme

2003 - Byte elstigarledningar och elmätare, nya lägenhetsdörrar, 

2006 - Relining av avloppsledningar och utbyte av "grodor" i badrum (gäller lägenheter 1-24)

2008 - Indragning av fiber

2009 - Utbyte av värmepumpar

2015 - Ommålning av fasad och trapphus samt rännor och skortensbeslag m.m.

2020 - Utbyte av låssystem samt uppförande av nytt staket. 

Omgivning/Natur

Med cirka 15  minuters promenad nås både Faluns affärsgator, Falu Lasarett, resecentrum m m.

Lugnets sportanläggning, bad och naturreservat, Högskolan, närservice samt skolor och förskolor finns också i absolut närhet.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52