• Översikt över Önneslöv 4:37
  • Björnstorp 721
  • Önneslöv 11:14
Lund
Lager/Kontor
Adress
Björnstorp 721
Pris
3 500 000 kr

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Industri och lagerfastighet i Genarp

I idylliska Björnstorps by utanför Genarp där Romeleåsen övergår i Lundaslätten ligger VISENDA AB. Ett finsnickeriföretag som efter drygt 20 år valt att avveckla sin verksamhet. De två fastigheterna som säljes är Önneslöv 4:37 samt Önneslöv 11:14.

Fastighetsbeskrivning

I idylliska Björnstorps by utanför Genarp där Romeleåsen övergår i Lundaslätten ligger VISENDA AB. Ett finsnickeriföretag som efter drygt 20 år valt att avveckla sin verksamhet. De två fastigheterna som säljes är Önneslöv 4:37 samt Önneslöv 11:14.

Önneslöv 4:37 är uppförd 1975 som kallager senare anpassad för produktion med utställning i delar av byggnaden. Cirka 50% av lokalen är isolerad med väggar av lättbetong. Bärande stomme av stålpelare och balkar, yttre väggar och tak av profilplåt. Lokalarea om ca. 432 kvm samt tomtareal om 1.144 kvm.

Önneslöv 11:14 är uppförd 1970 och omfattar idag produktions- och lagerlokaler anpassade för snickerifabrik. Moderna kontor och personalutrymmen är inrymda i produktionslokalen. Ytterväggar och taklag av lättbetong (eternittak på 50% av huskroppen- övrigt med papp på lättbetong). Lokalarean om ca. 750 kvm fördelar sig på ca.250 kvm produktion, ca.400 kvm lager samt ca.100 kvm kontor/personal utrymmen.Tomtareal om 1.734 kvm.              

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.