Bra läge
Skurup
Industri/Verkstadsfastighet
Adress:
Norra Industrigatan 9
Bruttoarea:
1 647 kvm
Markareal:
9206 kvm

Industrifastighet

Mycket bra belägen industrifastighet i Skurups växande handels och företagsområde- intill E65.
Stor tomt med möjlighet att växa och bygga mer.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten har en tomtyta om 9 206 kvm bra beläget i Skurups expansiva företags och handelsområde. Stor hörntomt med fler möjliga infarter.

Kontor och verkstads byggnaden är byggd av Siporex på en gjuten betongplatta och ett yttertak belagt med papp. Kontor och personalutrymmen är ca 134 kvm. Här finns kök, omklädningsrum, kontor och wc/dusch.

Verkstaden är ca 713 kvm med traverser och två portar. En del av verkstadsdelen har inretts till butik och utställning och har en egen entré med parkeringsplatser på östra sidan. 

Ett kall lager om ca 350 kvm med betongplatta och stålstomme beklätt med plåt. 2 portar och byggt 1977.

Ett varmlager om ca 450 kvm byggt 2007 med gjuten betongplatta och sandwichväggar. Två portar och temperas med luftvärmepump.

En stor gårdsplan och tomten möjliggör ytterligare byggnation.

 

Ekonomi/Hyra

Nuvarande ägare nyttjar idag alla byggnader och har önskemål om att fortsatt hyra vidare hela eller delar av fastigheten. Det finns också möjlighet att tomställa fastigheten för en köpare. Fastigheten ligger i ett eget aktiebolag och avsikten är att avyttra fastighetsbolaget och teckna ett nytt hyresavtal med driftsbolaget.

Omgivning/orten

Skurups fördelaktiga läge i Malmö/Lundregionen tillsammans med en stark inflyttning finns bästa möjliga förutsättningar för en lyckad etablering i Skurup.

Skurup erbjuder god tillgång på arbetskraft samtidigt som kommunen fortsätter att bygga fler attraktiva bostadsområden för att kunna uppfylla den antagna visionen om 18 000 invånare år 2030. 

Kommunikationer

Bra beläget nära E65:an. Med de goda väg- och järnvägsförbindelserna når du Malmö på 25 minuter och Köpenhamn på 60 minuter. Närheten till hamnarna i Trelleborg och Ystad samt flygplatsen Malmö Airport förstärker Skurups position som en attraktiv etablerings- och bostadsort.

 

Området

Skurups handelsplats har under de senaste åren utvecklats till ett handelsområde med totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande ca 25 butiker, restauranger och serviceaktörer. Fullt utbyggt år 2022 beräknas handelsplatsen ta emot upp till 1,5 miljon årliga besökare.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82