• Framsida och tomt
  • Gavel mot väg
  • Framsida och gavel
Nacka
Industri/Verkstad
Adress
Örkroken 5
Pris
25 000 000 kr

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet Ältaberg

Industrifastighet med välbyggd byggnad i två plan på stor tomt med byggrätt. Överlåtes mestadels vakant.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen i populära och relativt nyetablerade Ältabergs verksamhetsområde, med snabb och smidig access till/från Tyresövägen och Nynäsvägen.

Tomten är inhägnad med automatstyrd grind. Ytorna är plana och asfalterade med goda möjligheter för parkering och uppställning, lastning och lossning. Separat brunn för dag- och spolvatten ansluten till oljeavskiljare. Vissa av tomtytorna uthyrda till externa hyresgäster för fordonsuppställning.

På fastigheten finns en byggnad i två plan, uppförd 2013. Byggnaden har en totalyta om ca 1 080 kvm.

Outnyttjad byggrätt bedöms uppgå till ca 1 000 kvm med 9 meters takhöjd.

Nedre plan utgörs av industriytor fördelade på fyra lokaler (108 + 108 + 72 + 250 kvm) om tot ca 538 kvm. Varje lokal har egen port, med 4 meters höjd och en takhöjd om ca 4,20 meter. Lokalerna är utrustade med golvbrunnar anslutna till oljeavskiljare. En av lokalerna består av en tvätthall för lastbilar/bussar, denna lokal har ingen ansluten kontorsdel på övre plan.

Övre plan, ca 538 kvm, nås via trappa från respektive lokal. Fräscha, ljusa och öppna kontorsytor, kök och dusch/wc i respektive lokal. Varje lokal är försedd med separat el-mätare.

Uppvärmning sker via bergvärme/vattenburen golvvärme i bottenplattan, vilket utgör enda värmekälla. Tack vare extra tjocka och isolerade ytterväggar behövs inga ytterligare värmekällor (som tex radiatorer på övre plan). 

Byggnaden är utrustad med mekanisk till/frånluft via FTX-aggregat med värmeåtervinning.

Fastighetsägaren bedriver sedan byggåret egen verksamhet i fastigheten och nyttjar ca hälften (ca 250+250 kvm) av byggnaden för egen verksamhet, samt en del av tomtytan för uppställning av fordon. Fastighetsägarens egna ytor kan göras tillgängliga för köpare efter överenskommelse. Vissa av fastighetsägarens kontorsytor (tre st) är uthyrda till externa hyresgäster och kan tillgängliggöras efter överenskommelse. Ytorna avser industrihallen på nedre plan om ca 250 kvm. Övre planet utgörs av stort, öppet kök/matplats, kontor, konferens, omklädning med dusch, tvättstuga, wc och bastu samt en större, öppen yta som tidigare använts som fotoateljé, tot ca 250 kvm.

Övriga ytor är att betrakta som vakanta under hösten 2020, vilket innebär att fastigheten kan nyttjas till fullo av en och samma hyresgäst/ägare framöver.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, indikativt bud, tecknande av överlåtelseavtal, DD och tillträde sker efter överenskommelse.