Eslöv
Industri/Verkstadsfastighet
Adress:
Bruksgatan 16
Pris:
3 495 000 kr
Bruttoarea:
1 570 kvm
Markareal:
5188 kvm

Industrifastighet till lågt pris

1.570 kvm lokalyta anpassad för livsmedel

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:
Huvudbyggnaden består idag av kontors- och personalutrymmen samt verksamhetsdel som f.n. är anpassad för livsmedelshantering. Tidigare brukare har varit Marieholms korv. Sedan 2013 ägs fastigheten av Vänernförsäljning AB. Fastigheten har nyttjats för skivning och packning av kött. Verksamheten flyttade från fastigheten 2023. 

Området:
Fastigheten ligger i ett mindre industriområde ca 300 meter norr om Pågatågsstationen i Marieholm, som är ett mindre samhälle beläget ca 20 km från E6:s avfart Landskrona södra och 10 km från Eslövs centrum. I Marieholm finns basservice som affär skola m.m.

Tomt:
Den friköpta fastighetens markareal uppgår till 5.188 kvm. Tomten är inhägnad med trådstaket. Merparten av tomten är hårdgjord med ytskikt av asfalt. En mindre del av fastighetens mark med ligger utanför det inhägnade området. En stor skjutgrind, som ej är monterad, ingår i överlåtelsen.

Byggnation:
Huvudbyggnaden är uppförd 1981 och till- och ombyggd i omgångar 2001-2013. Byggnaden är anpassad för livsmedelshantering och består idag av kontors- och personalytor samt verksamhetsdel med lagerytor inkl. flera kylutrymmen. Det finns även en större frys friliggande installerad av nuvarande ägare. 

Byggnaden är uppförd i ett plan med en mindre vindsdel i söder som omfattar teknikrum för ventilation, kyla m.m.

Kontorsdelen har grundläggning med gjuten betongplatta på mark, reglad stomme med målad träfasad samt pulpettak taktäckning av papp. Fönster med isolerglas. Golv av varierande slag; klinker, plastmatta resp. laminatgolv. Denna del består av flera kontorsrum, konferensrum, kök med matsal samt omklädningsrum med wc, dusch och tvättmaskin m.m.

Verksamhetsdelen består av lagerytor samt div. kylrum. Det finns flera portar för in- och utlastning. Lagerytor med asfalt. I övrigt är det en gjuten golvbeläggning med golvbrunnar i resp. rum, väggar och tak av profilplåt med mellanliggande isolering. Stomme med bärande stålpelare, bjälklag av stål, takstolar av stål, samt sadeltak med taktäckning av plåt. Fasad av trä resp. lackerad profilplåt. Det finns en platsbyggd frys om ca 40 kvm som har en isolerad betongplatta och stomme av stål och fasad och tak av profilplåt. 

Uppvärmning av har kontors- och personaldelen  via vattenburen golvvärme anslutet till verksamhetsdelens anläggning för kylkompressorer (värme via återvinning kylan). Byggnaden har en mekanisk ventilation. Inkommande el är f.n. säkrad till xx Ampere. Fastigheten har en fettavskiljare. 

Friliggande byggnad i ett plan om ca 50 kvm med okänt byggnadsår avsedd för personal med wc, dusch, pentry m.m. Byggnaden, som har stomme av trä, är kraftigt vattenskadad varför den bedöms vara i rivningsskick. Byggnaden har fungerande el och är ansluten till VA. 

Ytor: 
Enligt taxeringen uppgår den totala lokalytan till 1.570 kvm.

Enligt fastighetsägaren uppgår ytorna i huvudbyggnaden till totalt 1.622 kvm fördelade enl. följande: 

- Kontor, personalutrymmen 252 kvm
- In- och utlastning 55 kvm
- Kylrum /lager 1275 kvm
- Frys 40 kvm 

Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Taxering 2023:
Fastigheten har typkod 432, Industrienhet, lager, och det totala taxeringsvärde uppgår till 2.500.000 kr (taxeringsår 2019). 

Övrigt:
Fastigheten är registrerad för mervärdeskatt (moms).

Fri prövningsrätt:
Försäljningen avser överlåtelse av fastighet. Fastigheten överlåtes med friskrivning avseende fastighetens skick och beskaffenhet. Säljaren har fri prövningsrätt. 

Visning:
V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.                    

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468