• Mittemot Scania och Volvo Lastbilar
  • I förgrunden lastbilsverkstad med kundmottagning
  • Gränsar till naturområde
Helsingborg
Industri/Verkstad
Adress
Trintegatan 5A-5B
Pris
10 495 000 kr
Uthyrbar area
1 096 kvm
Tomtarea
8 565 Kvm

För mer information kontakta

Peter Borgelin Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468
070-590 34 68

Kontakta mäklaren för visning

INDUSTRIFASTIGHET VID SCANIA & VOLVO LASTBILAR

Fastighet i gott skick som f.n. brukas av en välkänd lastbilsverkstad, ca 1.100 kvm lokalyta fördelat på fyra byggnader och 8.565 kvm friköpt tomt.

Fastighetsbeskrivning

Ett utmärkt tillfälle att förvärva en strategiskt belägen industrifastighet med en ändamålsenlig verkstadsbyggnad för lastbilsservice, en friliggande kontors- och lagerbyggnad, en friliggande garagebyggnad samt en liten kontorsbyggnad. Fastigheten omfattar totalt drygt ca 1.100 kvm lokalyta och 8.565 kvm friköpt, hårdgjord och inhägnad mark som troligen kan kompletteras med ytterligare byggnation om där finns ett sådant behov.

Bakgrund:
Varumärket Hagelids Lastvagnsservice grundades 1979 av Börje Hagelid som hade en gedigen bakgrund som verkmästare hos Scania Lastbilar. Verksamheten bedrevs initialt i egen fastighet upp på Ättekulla men 1999 förvärvades industrimark vid Köpingegården mitt emot den tidigare arbetsgivaren Scania Lastbilar. En verkstadsbyggnad med tillhörande personalutrymmen och butiksdel uppfördes och under årens lopp har det genomförts omfattande om- till- och nybyggnation. Idag är fastigheten bebyggd med fyra friliggande byggnader.


Börje Hagelid avled 2019. Verksamheten har därefter bedrivits vidare av hustrun. Ett beslut har fattats att sälja fastigheterna (mer om det nedan) och antingen avveckla lastbilsverkstaden alternativt överlåta densamma medelst en bolagsöverlåtelse. Se vidare under rubriken Överlåtelsealternativ.

Området:
Köpingegårdens industriområde som är beläget mellan Malmö- och Österleden har ett strategiskt läge med direkt access till E4/E6. Området domineras av företag inom transportbranschen. Avstånd: E4/E6 = 200 meter, Helsingborg centrum: 3 km. Livsmedel, restauranger gym och övrig service finns i angränsande område. Området har även bussförbindelse till Helsingborgs centrum.

ÖVERLÅTELSEALTERNATIV:
Fastigheterna ägs idag av två olika aktiebolag, ett moder- och ett dotterbolag. Rörelsen bedrivs i Hagelids Lastvagnsservice AB. Säljaren föredrar att avyttra fastigheterna men kan efter ök. med en köpare även tänka sig alternativa överlåtelseformer som även innefattar rörelsen enligt nedan. Oavsett hur överlåtelsen går till så har Säljaren fri prövningsrätt.

A. Förvärv av fastigheter:
När Hagelids Lastvagnsservice etablerade sig på Köpingegården förvärvades mark om sammanlagt ca 8.565 kvm av Helsingborg stad. 2010 fattades beslut om dela fastigheten varvid en fastighetsreglering genomfördes där den avstyckade delen överläts till moderbolaget Hagelid Fastighet AB.

Köpare erbjuds härmed att förvärva fastigheterna som kommer att i första hand avyttras till en och samma köpare. Det begärda priset avser en sammanlagd köpeskilling om kr 10.495.000 för bägge fastigheterna. Överlåtelsen kommer att omfatta två köp med olika säljare, moder och dotterbolag. Köpeskillingen för respektive fastighet fördelas efter ök. mellan Säljare och Köpare.

Fastigheten Helsingborg Köpingetorpet 5: adress: Trintegatan 5B, 253 68 Helsingborg.
Friköpt tomt, areal 4.151 kvm, bebyggd med industrienhet, typkod 431, tax.värde totalt 5.673.000 Inteckningar/pantbrev: En (1) st om totalt 5MSEK. Lagfart: Hagelids Lastvagnsservice AB, 556252-9130

Fastigheten Helsingborg Köpingetorpet 6: adress: Trintegatan 5A, 253 68 Helsingborg.
Friköpt tomt, areal 4.414 kvm, bebyggd med industrienhet, typkod 431, tax.värde totalt 3.326.000 Inteckningar/pantbrev: Inga uttagna. Lagfart: Hagelid Fastighet AB, 556816-5517

B. Förvärv av moderbolag med befintlig verksamhet och dotterbolag:
För den händelse en Köpare har planer att ta över den befintliga rörelsen med Lastvagnsreparationer inklusive fastigheterna Köpingetorpet 5 och Köpingetorpet 6 finns möjligheten att förvärva moderbolaget Hagelid Fastighet AB som äger samtliga aktier i dotterbolaget Hagelids Lastvagnsservice AB. Information avseende avtal, personal, verktyg, maskiner, fordon, varulager etc. erhålles på begäran efter ök.

C. Separat förvärv av inkråm i Hagelids Lastvagnsservice AB.
För den händelse att en Köpare förvärvar fastigheterna och har planer att bedriva lastbilsverkstad i fastigheten men ej önskar överta bolaget kan det finnas möjlighet att förvärva inkråmet efter ök. med säljaren. Information avseende avtal, personal, verktyg, maskiner, fordon, varulager etc. erhålles på begäran efter ök.

BESKRIVNING BYGGNATION M.M.
Försäljningen avser två fastigheter men beskrivs nedan som en (1) fastighet eftersom tanken är att de skall avyttras tillsammans till en och samma köpare. I beskrivningen nedan anges bara i vissa fall fakta för resp. fastighetsbeteckning.

Tomt:
Den friköpta tomtmarken uppgår totalt till 8.565 kvm (Köpingetorpet 5 = 4.151 kvm samt Köpingetorpet 6= 4.414 kvm).
Merparten av fastighetens tomt är inhägnad och det finns en elektrisk grind. All obebyggd mark är hårdgjord med ytskikt av asfalt.

Det finns två oljeavskiljare, en inne i lastbilsverkstaden och en utomhus.

Det är inte utrett huruvida fastigheten omfattas av ytterligare byggrätt.

Byggnation:
Fastigheten är bebyggd med fyra byggnader.
A. Huvudbyggnad med lastbilsverkstad, butik, kontor m.m. (ca 740 kvm)
Byggnaden har en verkstadsdel som är uppförd i ett plan och en personal- och kontorsdel som är uppförd två plan. Enligt taxeringen är byggnaden uppförd år 2000. Till- och ombyggnader har ägt rum under åren 2002 -2008. Byggnaden värms upp via fjärrvärme. Det är aerotemprar med varmluft i verkstadsdelen samt vattenburen radiatorkrets i kontors- och personaldel. Mekanisk ventilation, enl. uppgift är det en s.k. FTX-ventilation med återvinning av värme. Inkommande el är säkrad till 32A. Det finns tryckluft via rörsystem och en kompressor i separat utrymme.

Grundläggning av betong med platta på mark. Stomme av betongblock samt bärande stålpelare och dito balkar i verkstadsdelen (takhöjd ca 7 meter under balk) Taklag av trä med taktäckning med papp. Verkstadsdelen har oljeavskiljare. Golvbeläggning av betong. Bjälklag av trä. Verkstadsdel med vitmålad betongfasad. Kontors- och butiksdelen med tegelfasad.

Verkstaden uppgår till ca 450 kvm och där finns totalt fem vikportar dels två på vardera kortsidan med måtten 4x5 meter (bxh) och en femte port som mäter 3x3 meter. Tre av de stora portarna är utbytta i mars 2021. Det finns en smörjgrop i verkstaden.

Den södra delen av långsidan har en takfot som sträcker sig ca 5 meter ut från långsidans fasad bildar därmed ett skärmtak som kan nyttjas som uppställningsplats. Takytan uppskattas till ca 80 kvm.

Bottenplanet omfattas i övrigt av en expeditions/butiksdel om drygt 200 kvm med separat entré, kontor, personalutrymmen för omklädning med duschmöjligheter. Kök/pentry med matplats, förråd, tvättstuga m.m. Golv i huvudsak med klinker i bottenplanet. Den västra långsidan har en separat entré för personal och trappa till ovanvåning.

Ovanvåningen har inretts för personalen. Där finns avslappningsrum, tvättstuga, helkaklat badrum med dusch samt vardagsrum och kök i öppen planlösning. Ytan beräknas uppgå till ca 90 kvm. Det finns även en inglasad balkong med vidsträckt utsikt över omgivande åkrar.

B. Friliggande kontorsbyggnad (ca 30 kvm)
Byggnaden är en s.k. modulbyggnad tillverkad av Pamil Modulsystem 2002 i ett plan och avsedd för chaufförer. Den är inredd med wc samt dusch, omklädningsrum, pentry och fikarum. Grundläggning med plintar av betong. Stomme av trä med lackerad plåtfasad.

Taklag av trä och taktäckning med takpanneplåt. Isolerglasfönster. Ventilation med självdrag. Uppvärmning via direktverkade elradiatorer. Laminatgolv. Badrum/wc med plastmatta.

C. Garage/förrådsbyggnad (ca 50 kvm)
Garage/förrådsbyggnad uppförd 2007 i ett plan. Grundläggning med betongplintar. Golv av asfalt. Stomme av stålpelare och dito balkar., fasad med lackerad plåt. Taklag av trä och taktäckning med papp. Byggnaden har indragen el. och ev.? även VA. Det finns ett rörsystem för tryckluft. Två vikportar, 3x3 meter, en vid ena långsidan och en mot kortsidan. Takhöjden varierar mellan ca 3-4 meter tack vare ett pulpettak.

Anm. Delar av den ursprungliga byggnaden som omfattade drygt 70 kvm förstördes för ett antal år sedan i en storm varvid byggnadsytan minskade till ca 50 kvm. En fristående stålcontainer om ca 25 kvm är numera placerad intill Garaget.

D. Lager- och kontorsbyggnad (ca 276 kvm)
Byggnaden som är i ett plan är uppförd i etapper under 2002-2003. Byggnaden som omfattar varm- och kallager samt kontor.

Grundläggning med platta på mark av betong. Stomme av trä resp. betong, lackerad plåtfasad resp. fasadtegel. Kortsidan mot söder består av en lagerdel med separat port. Taklag av trä och taktäckning med papp. Isolerglasfönster. Mekanisk ventilation/självdrag. Uppvärmning via fjärrvärme. Byggnaden har el och VA.

Byggnaden är idag indelad för fyra hyresgäster. Där finns en kontorsdel för två hyresgäster med separat pentry och wc om totalt ca 72 kvm med ingång från den västra gaveln. En lagerdel med ingång från södra långsidan med vikport om 3x3 meter och en lokalyta om ca 72 kvm, en lageryta om ca 116 kvm med ingång från den östra gaveln via vikport om ca 3x3 meter. Vidare finns det ett litet kontor med separat entré om ca 16 kvm med pentry och wc.

Ytor:
Nedan anges de taxerade ytorna och byggnadsår för resp. fastighetsbeteckning. Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare.

Köpingetorpet 5 - Trintegatan 5B = totalt 872 kvm lokalyta

a. Produktionslokal, uppförd år 2000, 458 kvm

b. Produktionslokal, uppförd år 2006, 30 kvm

c. Kontor, uppfört år 2000, 80 kvm

d. Kontor, uppfört år 2006, 30 kvm

e. Lager, uppfört år 2000, 90 kvm

f. Lager, uppfört år 2008 52 kvm

g. Lager, uppfört år 2007, 72 kvm

Köpingetorpet 6 - Trintegatan 5A = totalt 276 kvm lokalyta

a. Kontor, uppfört år 2004, 72 kvm

d. Kontor, uppfört år 2002, 30 kvm

e. Lager, uppfört år 2004, 72 kvm

f. Lager, uppfört år 2002 30 kvm

g. Lager, uppfört år 2004, 72 kvm

Hyresintäkter:
Totalt ca 916 kvm lokalyta + en stålcontainer om ca 25 kvm disponeras av Hagelids Lastvagnsservice AB och frigörs vid en försäljning. Ytorna avser hela Byggnad A, huvudbyggnaden med lastbilsverkstad, butik, kontor m.m., hela byggnad C, Garage/ förrådsbyggnad, samt delar av byggnad D, lager- och kontorsbyggnad.

Det finns totalt 26 uppställningsplatser för lastbilar varav 14 är uthyrda f.n. Säljaren har en ständig efterfrågan från kunder som önskar hyra uppställningsplatser men har valt att ej hyra ut samtliga platser inför avyttringen av fastigheten.

Den totala hyresintäkten avseende externa hyresgäster uppgår f.n. till: 425.760 kr/år ex. moms.

Fördelning: Kontor 191.760 kr, lager 19.200 kr samt uppställningsplatser 214.800 kr ex. moms.


Hyresavtal:
Värme, el och VA ingår i hyran för resp. lokal.

Byggnad D, lager- och kontorsbyggnaden har tre externa hyresgäster.

a. Hyresgäst, S. (åkeri), kontor 36 kvm, lager 72 kvm. Årshyra = 76.560 kr ex. moms.

b. Hyresgäst, A. (åkeri), kontor 36 kvm. Årshyra = 54.000 kr ex. moms.

c. Hyresgäst, M. (trafikskola), kontor 16 kvm. Årshyra = 30.000 kr ex. moms.

Byggnad B, Friliggande kontorsbyggnad)

a. Hyresgäst, R. åkeri, kontor 30 kvm. Årshyra = 50.400 kr ex. moms.

Övrigt:
Byggnad A, lastbilsverkstaden har indragen fiber och larm.

Fastigheten har tre Flaggstänger.

Visning:
V.g. respektera att visning av fastigheten endast äger rum efter ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att i första hand genomföras som en fastighetsaffär (två köp) men säljaren kan tänka sig att överlåta moderbolaget. Se vidare information i objektsbeskrivningen! Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåts i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning HELSINGBORG KÖPINGETORPET GA:1
GA1

Servitut

Officialservitut väg, Förmån
1283K-14886 - 1, 1999-07-12