bild
Norrtälje
Industri/Verkstadsfastighet
Adress:
Backtorpshöjden 10-12
Åsatt fastighetsvärde:
10 000 000 kr
Tomtareal:
8 383 kvm

Industritomt med byggrätt

Två st (3 949 kvm + 4 434 kvm) intilliggande industritomter om totalt 8 383 kvm i Karlshöjdens industriområde, Norrtälje. Byggrätt enligt detaljplanen är 50% av tomtarealen, motsvarande ca 4 200 kvm byggnadsarea (BYA), med 11 meter i takfotshöjd.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgörs av två intilliggande industritomter om totalt 8 383 kvm i Karlshöjdens industriområde, Norrtälje. 

Plana och hårdgjorda ytor, delvis inhägnade med bra läge vid infarten till industriområdet.

Tomten mäter som mest över 100 meter på bredd och längd.

Detaljplanen anger en högsta exploateringsgrad om 50%, dvs att hälften av tomtarealen får bebyggas, vilket motsvarar en byggnadsarea (BYA) om knappt 4 200 kvm. Tillåten byggnadshöjd är 11 meter, till takfot.

Tomten är ansluten till kommunalt VA. El och fiber är anslutet till tomtgräns. Anslutningsavgifter är erlagda.

Fastigheterna överlåtes via bolag.

Omgivning

Karlshöjdens industriområde är beläget ca 5 min till/från centrala Norrtälje, ca 71 km till/från Stockholm. 

Området är Norrtäljes mest expansiva område och är ett relativt nyetablerat verksamhetsområde (detaljplan avseende industri och handel klar 2016) med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området, ca 16 hektar stort, finns redan ett stort antal företag etablerade inom främst handel- och industriverksamheter, och endast ett fåtal obebyggda tomter kvarstår, av totalt 25 tomter. Exempel på bolag i området: Yamaha Marine Store, Hyreslandslaget, Bolka Bil & Marin, Maskinkompaniet Skogh & Trädgård, Wangeskogh, Nordic Wellness, Norrtälje Padel, Ramudden och Prinsens Lager. Restauranger och butiker finns i Görla Företagsby, på andra sidan väg 276, ett par hundra meter bort. 

 

Kommunikationer

SL-buss trafikerar väg 276/Åkersbergavägen.

Ca två minuter till/från E18/Norrtäljevägen.

Övrigt

Överlåtes via bolag.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten bud, DD, avtalstecknande samt tillträde sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Patrik Ageman
Patrik Ageman Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87

Biträdande Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84