Höganäs
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Kullagatan 46
Pris:
2 975 000 kr
Bruttoarea:
175 kvm

Kullabygdens Byggnadsvård - Åkerbergska huset anno 1860

Kullabygdens Byggnadsvård – Åkerbergska huset anno 1860

Fastighetsbeskrivning

Pietetsfullt renoverad fastighet belägen mittemot Höganäs Saluhall ut med väg 111 som går mellan Helsingborg och Mölle. Fastigheten är bebyggd med två byggnader, dels inspektörens f.d. bostadshus om ca 135 kvm, dels en friliggande förrådsbyggnad om ca 40 kvm.

Byggnadens historia:

Redan i slutet av 1600-talet etablerades den första gruvverksamheten i Höganäs som så småningom växte till en industri som drevs under namnet; Höganäs Stenkolsverk. Gruvverksamheten som i hög grad bidragit till Höganäs gruvsamhälles expansion upphörde först omkr. 1961. Gruvan var länge den största arbetsgivaren i Höganäs och är det på sätt och vis än idag eftersom Höganäs AB:s tillverkning av järnpulver har sina rötter från det gamla gruvbolaget.

Gruvverksamheten var en dominerande arbetsgivare och utvinningen bestod mestadels av stenkolbrytning. Ett stort antal gruvschakt med tillhörande milslånga gruvgångar färdigställdes allt eftersom brytningen av stenkol expanderade. En bieffekt av stenkolsbrytningen var leran som så småningom kom att nyttjas för den keramiska verksamheten, som än idag bedrivs i Höganäs.

De olika gruvschakten namngavs och omkr. 1860 uppfördes en bostadsbyggnad - "Åkerbergska huset" - åt dåvarande inspektören för det närliggande gruvschaktet "Besväret". Gruvbostäderna var enkla men ändamålsenliga. Inspektörernas bostadshus uppfördes enl. uppgift med högre takhöjd än de enklare gruvbostäderna. Byggnaden lär vara en av de sista byggnaderna som uppfördes i korsvirke i Höganäs. Byggnation med enbart tegel var naturligt för Höganäs som var känt för sitt Höganästegel.

Bostadshuset ägdes av gruvbolaget fram till 1957 då det överfördes till Höganäs kommun som lät den pensionerade inspektorn och dennes änka bo kvar i fastigheten fram till 1979. Därefter stod fastigheten obebodd ett antal år innan kommunen upplät den som bostad åt missbrukare. I samband med en eldsvåda 2005, som ödelade byggnadens tak m.m., tomställdes byggnaden och julen 2005 överlåts fastigheten till nuvarande ägare, Fredrika Ramsay, som omgående satte igång med en omfattande och pietetsfull renovering med fokus på att bevara alla äldre byggnadsdetaljer och komplettera med företrädesvis återbrukade "antika" material.

Våren 2007 var den omfattande renoveringen, som mestadels utfördes av ägaren själv tillsammans med dennes familj och lokala hantverkare, färdig. Huvudbyggnaden är kulturskyddad  exteriört och även planlösningen är skyddad mot förändringar. Fredrika Ramsay startade Kullabygdens Byggnadsvård i fastigheten och det välkända företaget har verkat i fastigheten sedan invigningen 2007. Företaget är välbekant för alla "husrenoverare" som har fokus på att renovera äldre byggnader med tidsenliga material. Kullabygdens Byggnadsvård är inarbetat och välkänt men Fredrika Ramsay har efter 15 år beslutat sig för att avyttra fastigheten och avveckla Kullabygdens Byggnadsvård, till förmån för andra projekt och fastigheten kommer överlåtas tomställd.

Tomt:

Den friköpta hörntomten som delvis är inhägnad med ett spjälstaket uppgår till 585 kvm. Anlagd trädgård i äldre stil med planteringar, grusgångar och en häck mot Kullagatan (väg 111). På tomten finns även en flaggstång. 

Byggnation:

På fastigheten finns två byggnader samt ett litet redskapsförråd.

Huvudbyggnaden i 1,5 plan är enl. uppgift uppförd omkr. 1860. Grundläggning av sten med dels s.k. torpargrund, dels gjuten platta av betong, dels en mindre del (ca 20 kvm) med källare. Stomme av tegel resp. korsvirke. Bjälk- och taklag av trä. Fasad med gulröd flamtegel resp. korsvirke. Gavelspetsar med lockpanel av trä. Taktäckning med gulröda handslagna tegelpannor tillverkade i Höganäs. Fönster med enkelbågar av trä och företrädesvis äldre antika enkelglas (munblåsta, valsade eller plana). Separata innanfönster med såväl antika som nyare enkelglas. Ventilation med självdrag. Utvändiga beslag av zinkplåt.

Uppvärmning via två godkända eldstäder, dels en kakelugn, dels en vedspis. Komplement med lösa elradiatorer vid behov.

Renoveringen:

En omfattande renovering genomfördes 2006-2010. Det mesta har gjorts vid under nuvarande ägares innehav. Utöver att alla ytskikt är vidgjorda, såväl in- som utvändigt, så har El och VA förnyats. Golven är oisolerade över torpargrunden. Bjälklag och yttertak är isolerat med lin. I samband med branden 2005 ödelades vindsplanet och delar av bjälklaget mellan bottenvåning och vind. Innertaket i bv kunde bevaras men ovansidan mot vinden var delvis brandskadad och med anledning därav lades ett nytt brädgolv in på vindsplanet ovanpå det befintliga.

Interiör:

BV; nyttjas idag som butik och omfattar entré, hall, wc, f.d. kök och två rum. Synliga takbjälkar och ovanligt hög takhöjd (ca 2.35 m. under resp. bjälke). Trägolven i bv har varierande ytbehandling, dels linoljemålade med täckfärg, dels obehandlade men såpaskurade brädgolv. Renoverad antik kakelugn med insatsrör. Hall med fungerande vedspis. F.d. kök förberett för ännu en eldstad. Separat utgång/entré i söder. Innerväggar med varierande ytskikt, dels nytillverkade tapeter i äldre stil, dels gammaldags dekormålning.

OV: nyttjas idag som kontor och lager. Öppen planlösning.

Källare med pannrum och förråd med ingång via den södra gaveln.

Friliggande oisolerad förrådsbyggnad:

Byggnaden är uppförd i ett plan 2006 med äldre byggnadsmaterial.

Grundläggning med gjuten isolerad platta av betong. Stomme av gulröd flamtegel resp. korsvirke. Bjälk- och taklag av trä. Gavelspetsar med lockpanel av trä. Taktäckning med gulröda antika tegelpannor tillverkade i Höganäs. Utvändiga beslag av zinkplåt.

Dubbelport mot gatan med smidda, antika beslag av järn. Separat entrédörr mot ena långsidan. Synliga takbjälkar och mellanbjälklag. Mindre entresolplan. Insidan med putsade innerväggar. Byggnaden har indragen el men saknar VA.

Fastighetens användning:

Fastigheten är taxerad som näringsfastighet, typkod 325, Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler. Enligt gällande plan får fastigheten nyttjas för verksamhet, t.ex. butik, lager, kontor. Däremot får fastigheten enligt nuvarande planbestämmelser ej nyttjas för bostadsändamål.

Övrigt:

Kullabygdens Byggnadsvårds hemsida innefattar även en omfattande dokumentation/dagbok som avser fastighetens renovering och historia, se fliken Åkerbergska huset; www.kullabygdensbyggnadsvard.se

Avstånd: Höganäs centrum; 500 meter, Mölle 12 km, E6 Varalöv 18 km,  Ängelholm 20 km,  Helsingborg, 25 km. 

Ytor:

Enligt taxeringen uppgår lokalytan till 135 kvm  i huvudbyggnaden och förrådsbyggnadens lokalyta uppgår till 40 kvm. På fastigheten finns även ett mindre redskapsskjul om ca 5 kvm.

Driftskostnader:

Fastighetens huvudbyggnad har värmts upp via befintliga eldstäder och förbrukningen av el resp. VA har varit försumbar. Fastigheten är helförsäkrad till en årskostnad om kr 5.000. 

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

 

       

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren har fri prövningsrätt och förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468