Utvändigt
Uppsala
Industri/Verkstad
Adress:
Södra Depågatan 6
Åsatt fastighetsvärde:
18 000 000 kr
Bruttoarea:
891 kvm
Markareal:
2300 kvm

Nyuppförd industribyggnad om totalt 891 kvm

I attraktiva Boländernas industriområde ligger denna nyuppförda industrifastighet med fyra st separata enheter på bottenvåningen om vardera 97,5 (kontor 4 x 10 kvm, teknikrum WC och hiss), 111 kvm (tvätthall), 111 kvm (verkstads/lageryta), 343 kvm (pelarfri verkstads/lageryta) samt kontorsutrymmen på det övre planet om totalt 228,5 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Nyuppförd industrifastighet i attraktiva industriområdet Boländerna i Uppsala.

Byggnaden som är färdigställd under hösten 2023 består av fyra stycken separata enheter på bottenvåningen samt en kontorsyta på delar av övervåningen. I byggnaden finns hiss och trappa som förbinder våningsplanen. 

De fyra enheterna på bottenvåningen består av:

1) Kontorsyta med fyra st kontorsrum om totalt 97,5 kvm. Varje kontorsrum är 10 kvm vardera.  I denna enhet inryms även teknikrum med bergvärmeanläggning, elcentral, ventilationsaggregat, WC och hiss. 

2) Tvätthall om 111 kvm med egna inkörsportar i båda ändar av lokalen. 

3) Uthyrt verkstads/lagerutrymme om 111 kvm med egen inkörsport. Årshyra (kallhyra) är 161 000, vilket motsvarar       1 450:-/kvm/år

4) Pelarfri verkstads/lager utrymme om 343 kvm med tre egna inkörsportar. 

På den delvis inredda övervåningen finns kontorsyta om 228,5 kvm som förbinds med undervåningen med hiss eller invändig trappa. 

I samtliga verkstads/lagerutrymmen finns oljeavskiljare. 

Byggnadensuppvärmning sker via bergvärme genom 4 st hål om vardera 200 meter. 

På den asfalterade och planlagda markytan finns gott om parkeringsplatser och vändytor för fordon. 

Potentiell hyresintäkt: 1 250 000 kronor/år.

 

 

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52