Obebyggd tomt om 1 354 kvm
Botkyrka
Mark
Adress:
Himmelsbodavägen 21
Pris:
3 500 000 kr
Tomtareal:
1 354 kvm

Industritomt Skyttbrink

Obebyggd industritomt om 1 354 kvm i Skyttbrinks industriområde, Tumba. Generös byggrätt, 21 meter högt/6 våningar.

Fastighetsbeskrivning

Tomt för industriändamål i Skyttbrinks industriområde, Tumba.

Vissa förberedande markarbeten är utförda, såsom schaktning, hårdgjorda ytor, väg anlagd samt inhägnat med stängsel. Tomten är en avstyckning från granntomten.

Detaljplanens betydelser,  möjligheter och begränsningar:
JHd (industri- och kontorsändamål)
VI (max 21 meters byggnadshöjd, max 6 våningar, sluttningsvåning medges)
e0,9 (sammanlagd bruttoarea gånger tomtyta = 1 354 kvm*0,9= 1 218 kvm). Dock måste man förhålla sig till avstånd från tomtgräns.
pl och punktprickning (planterat skyddsområde)
u (ej hindra framdragande av underjordiska allmänna ledningar) 

Anslutningsavgifter för el & VA är ej erlagda och går ej att fastställa förrän storlek på byggnation bestämts. 
Kostnad för anslutning av spill- och dagvatten via oljeavskiljare till det kommunala avloppsnätet tillkommer, då området ligger inom del av yttre skyddszon för grundvattentäkt (vattenskyddsområde).

Botkyrka kommuns VA taxa: https://www.botkyrka.se/download/18.6922b7317dbd48175e9e4a/1641542967276/VA-taxa%202022.pdf 

 

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i attraktiva Skyttbrinks industriområde med närhet till Tumba och Tullinge. 

Kommunikationer

Fastigheten ligger bredvid väg 226, härifrån kommer man även snabbt ut på E4/E20.
Goda kommunikationer med buss och pendeltåg (Tullinge, Tumba C). Cirka 25 minuter med bil eller pendeltåg till/från Stockholm C och Södertälje C på 20 minuter. 15 minuter gångväg och 10 minuter cykelbanan till/från Tumba centrum.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: enligt överenskommelse.
Indikativt bud senast: enligt överenskommelse.
Loi samt due dilligence start senast: enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: enligt överesnkommelse.
Tillträde senast: enligt överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Erik Husén
Erik Husén Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare erik.husen@bjurfors.se
070-782 00 47