Öppet kontorslandsskap
Stockholm
Kontorsfastighet
Adress:
Missionsvägen 24
Pris:
28 000 000 kr
Bruttoarea:
1 266 kvm
Markareal:
2236 kvm

Vakant kontorsfastighet i Bromma om totalt 1266 kvm

En mycket välvårdad, välunderhållen och charmig kontorsfastighet om total LOA om 1 266 kvm. Fantastiskt läge med egen trädgård med närhet till Bromma flygplats.

Fastighetsbeskrivning

I ett mycket attraktivt läge med närhet till Ulvsunda slott och Bromma flygplats ligger denna mycket charmiga f.d missionskyrka som ursprungligen uppfördes 1867.

Byggnaden, som omfattar 1 266 kvm LOA och som är fördelat på kontorsyta om 854 kvm, lageryta 133 och övrig yta 279 kvm, byggdes ursprungligen som kapell och missionskyrka av Evangelistiska fosterlandsstiftelsen. 

Byggnaden är i nygotisk stil och ritad av Per Ulrik Stenhammar.

Fasaden har stora fönster och rik fasadutformning. 

Kyrksalen, som idag används som öppet kontorslandskap, är markerad i fasaden genom större fönster och rikare fasadutformning. Verandan är i två våningar med lövsågade räckespinnar och kröns av en spira. 

Evangelistiska fosterlandsstiftelsen lämnade byggnaden under 1970-talet och på 1980-talet övertogs fastigheten av ett industriellt designföretag. Företaget restaurerade och byggde om missionskyrkan för att anpassas till kontorsändamål med verkstadsdelar. Få ingrepp har gjorts i stomme och planlösning medan en omfattande renovering och komplettering har skett invändigt samt av exteriörsnickerierna. Fastigheten är blåklassad (Q-märkt) enligt stadsmuseets klassificering, vilket innebär att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. 

För genomförda åtgärder/renoveringar de senaste åren - se bilaga "Renoveringar 2018-2020"

Instruktion om försäljning

BAKGRUND
Säljaren Ergonomidesign Fastighets AB (556856-1251) är tomträttsinnehavare till fastigheten Stockholm Galtåsen 3.

Ägaren har för avsikt att avyttra Fastigheten. Detta kommer ske genom en "rak" försäljning av fastigheten med tillkommande lagfartskostnad om 4,25% x köpeskillingen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en "rak" fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten..

Tidplan

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas snarats möjligt. 

Tillträde senast: Enligt överenskommelse. 

 

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52